آثار طلاق بائن
قطع کامل رابطه زوجيت: اگر طلاق بائن باشد، رابطه نکاح از تاريخ وقوع آن منحل مي‌شود. بر اثر طلاق بائن، زن و شوهر از قيد زناشويي آزاد مي‌شوند؛ شوهر پس از طلاق مي‌تواند بدون اشکال ازدواج کند، اما زوجه، اگر از آن دسته از زنان نباشد که عده طلاق ندارد، بايد عده نگه دارد و نمي‌تواند در ايام عده با ديگري ازدواج کند و اين تنها اثري است که بعد از طلاق بائن در ايام عده از ازدواج سابق باقي مي‌ماند. بنابراين با وقوع طلاق بائن، حقوق و تکاليفي که زن و شوهر نسبت به يکديگر داشتند ساقط مي‌گردد. اقامت‌گاه زن ديگر تابع شوهر نيست، بقاء نام خانوادگي شوهر براي زن منوط به اجازه شوهر است.(16) زني که در عده طلاق بائن است، مستحق نفقه ايام عده نيست، مگر آنکه آبستن باشد.

اقسام طلاق بائن
طلاق در موارد ذيل بائن به شمار مي‌رود:
1.    طلاقي که قبل از نزديکي واقع شود؛
2.    طلاق يائسه؛
3.    طلاق خلع و مبارات مادام که زن رجوع به عوض نکرده باشد.(19)
چنان‌كه گذشت قانون مدنى اختيار طلاق را به شوهر داده و او را بدون هيچ قيد و شرطى مختار در طلاق زن دائمه خود کرده است. زن‌هائى كه از ادامه زناشوئى ناراضى هستند، گاه براى رهائى از آن حاضر مي‌‌شوند مالى به شوهر بدهند تا طلاق داده شوند و شوهر هم قبول مي‌‌کند و در مقابل آن زن را طلاق مي‌‌دهد. مال مزبور را فديه گويند.

اقسام طلاق
در يک تقسيم‌ بندي اوليه و کلي، طلاق به دو قسم رجعي و بائن تقسيم مي‌شود
طلاق رجعي
مراد از طلاق رجعي، طلاقي است که در زمان عده، زوج حق رجوع به زوجه و از سرگرفتن زندگي مشترک را بدون نياز به عقد نکاح مجدد دارد. در ماده 1148  قانون مدني نيز آمده است: در طلاق رجعي براي شوهر در مدت عده حق رجوع است.
طلاق بائن
طلاق بائن در مقابل رجعي قرار دارد؛ يعني در زمان عده زوج حق رجوع به زوجه را ندارد، و چنان‌چه خواستار زندگي مجدد با زوجه مطلقه‌اش باشد، بايد تا انقضاي مدت عده صبر کرده و بعد از آن با عقد نکاج مجدد او را به همسري درآورد. بائن از بيونيت به معني جدائي است و اينگونه طلاق را از آن رو بائن گفته‌اند که در آن حق رجوع براي شوهر شناخته نشده است و با وقوع طلاق رابطه نکاح به طور قطعي منحل مي‌شود. . .

علل و عوامل طلاق عبارتند از:
1- عدم تعلق خاطر زن ومرد به ھمديگر. در اينحالت زن و مرد احساس مي كنند ديگر از نظر عاطفي و روحي نمي توانند به ھمسر خود كمكي كنند يا كمكي بگیرند.
2- افزایش آگاهی زنان از حقوق خود.
3- اختلاف سلیقه بین زوجین.
. 4- عدم تحمل خشونت مثل گذشته توسط زنان
5- به ھم ريختگي و نابساماني روابط خانوادگي و عدم انسجام خانواده (قبلا افراد با فامیل ،ھمسايه ويا با ھم طايفه يا با ھم محله خود ازدواج مي كردند و ازدواج با تمھیدات خاص و تحت نظارت خانواده بود ولي اكنون افراد تابع خانواده نیستند و فردگرائي توسعه يافته است و اين امر يكي از علل افزايش طلاق است)

طلاق چیست ؟
طلاق از نظر لغوی به معنی رها شدن می‌باشد و در اصطلاح عبارت از پایان دادن زناشویی به وسیله زن و شوهر طلاق را اغلب راه‌حل رایج و

قانونی عدم سازش زن و شوهر ، فروریختن ساختار زندگی خانوادگی ، قطع پیوند زناشویی و اختلال ارتباط والدین با فرزندان تعریف

کرده‌اند . در حقیقت همانگونه که پیوند بین افراد طبق آیین و قراردادهای رسمی و اجتماعی برقرار می‌شود . چنانچه طرفین نتوانند به

دلایل گوناگون شخصیتی ، محیطی و اجتماعی و … بایکدیگر زندگی کنند به ناچار طبق مقررات و ضوابطی از هم جدا می‌شوند . از این نظر

خانواده همچون عمارتی است که زن و شوهر ستون‌های آن را تشکیل می‌دهند و فروریختن هرستون استحکام و استواری عمارت را دچار

تزلزل و گسستگی می‌کند .

شرط تنصیف دارایی در سند ازدواج
یکی از شروطی که به نفع زوجه در نظر گرفته می شود شرط تعلق گرفتن نصف دارایی مرد به زن بعد از طلاق می باشد..
اما تحقق این شرط منوط به حصول شرایطی است
1- زمانی زوجه می تواند از این شرط به نفع خود استفاده نماید که طلاق صورت گرفته باشد، به عبارتی دیگر امکان الزام شوهر برای اجرای شرط موصوف پیش از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود نخواهد داشت.
2-همانطور که در شرط آمده طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد، به عبارتی دیگر چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه موجب گردیده باشد تا زوج اقدام به طلاق وی نماید شرط تنصیف دارایی محقق نخواهد گردید.
مثال:  تمکین یکی از وظایف قانونی زن می باشد، بنابراین چنانچه زنی راه نافرمانی و نشوز در پیش گیرد و از این رهگذر مرد خواستار طلاق همسر ناشزه خود باشد، دیگر شرط تنصیف دارایی در حق زن قابل اجرا نخواهد بود.
3-بایستی که حتما مرد متقاضی طلاق باشد، به عبارتی دیگر مطابق قانون طلاق به اراده مرد می باشد، بنابراین چنانچه وی بخواهد از این حق قانونی خود استفاده نماید، درست است که در واقع از قید و بند زندگی مشترک رهایی می یباد اما ناگزیر به تمکین از شرط تنصیف دارایی خواهد بود.

انواع وصيت نامه
•    الف) وصيت تمليكي: عبارت است از اين‌كه كسي عين يا منفعتي را از مال خود براي زمان بعد از فوتش به ديگري به طور مجاني تمليك كند. مانند صرف اموال براي ساختن مدرسه ،دانشگاه ، مسجد و ....
در  وصيت، شخصي كه وصيت مي‌كند موصي و كسي كه به نفع او وصيت تمليكي شده موصي‌له و مورد وصيت را موصي به مي‌گويند.
در وصيت تمليكي، تمليك با قبول موصي له پس از فوت موصي محقق مي‌شود لذا قبول آن قبل از فوت موصي موثر نيست. موصي مي‌تواند از وصيت خود رجوع كند حتي اگر موصي‌له، موصي به را قبض كرده باشد.
پس نسبت به موصي له، قبول و رد وصيت بعد از فوت متوفي معتبر است. يعني اگه موصي له قبل از فوت موصي مورد وصيت را رد کند، بعد از درگذشت فرد مي تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت موصي آن را قبول کرد و آن را قبض کرد ديگر نمي تواند آن را رد کند. با قبول قبل از فوت موصي قبول ثانوي بعداز فوت ضرورت ندارد. در وصيت براي منافع عام المنفعه مانند وصيت به فقرا و مساکين باشد، قبول وصيت از طرف آنها شرط نيست. اگر وصيت بر فرد صغير و مجنون باشد رد وقبول وصيت برعهده ولي او خواهدبود.تا زماني که موصي له وصيت را قبول نکرده و در مورد آن دچار ترديد شده، ورثه متوفي نمي تواند تصرفي در اموال نمايند.

تعريف وصيت
وصيت در لغت به معناي عهد کردن و سفارش کردن مي باشد.
وصيت امري اختياري است.  بنابراين به صرف جنبه حقوقي نمي توان کسي را وادار به نوشتن وصيت نامه کرد.
اثر حقوقي وصيت
•    اثر حقوقي وصيت پس از فوت شخص ظاهر مي شود. يعني تا وقتي که شخص زنده است، خود او تصميم گيرنده و عامل است.
•    اگر وصيت جهت تمليک مالي باشد، نبايد براي آن عوض قرار دهيم.
•    هر شخصي مي تواند در طول زندگي خود بارها وصيت کند يا مفاد وصيت نامه اش را تغيير دهد اما آخرين وصيت نامه متوفي ( از حيث تاريخ) ملاک عمل قرار خواهد گرفت.
•    وصيت قابل رجوع مي باشد.

«چک بهتر است یا سفته»

خ_ چک بهتر است یا سفته؟ این سوالی است که دائما از وکلا پرسیده می‌شود.

به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، چک بهتر است یا سفته؟این سوالی است که دائماً از وکلا پرسیده می شود.
ما برای اطلاع بیشتر شما همراهان ارجمند ، به مقایسه بعضی از مهمترین موارد تفاوت این دو سند تجاری می پردازیم تا شما هنگام استفاده از این اسناد یا هنگام قبول آنها در معاملات خود ، با آگاهی بیشتر و دید روشن تری اقدام کنید

چگونگي تغيير سن در شناسنامه
در دعواي تصيح، متقاضي مدعي است که شناسنامه متعلق به شخص خودش مي¬باشد ولي بر اثر اشتباه مأمور ثبت، سن واقعي او در شناسنامه قيد نگرديده است و يا ممکن است بنا به دلايل ديگري متقاضي شرايط کاهش سن را داشته باشد که براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره تلفن هاي موسسه تماس حاصل فرماييد.
مراجعه کننده گرامي، اين خدمت ارائه نمي شود
تغيير سن در شناسنامه توسط گروه وکلاي ياسا
اگر بصورت جدي تصميم داريد که سن خود را در شناسنامه تغيير دهيد مدارک زير را تهيه کنيد و پس از آن با موسسه تماس حاصل فرماييد.

تجديد نظر خواهي نسبت به راي کميسيون ماده واحده
جديد نظر خواهي ( اعتراض ) اداره منابع طبيعي شهرستان ....... نسبت به راي قاضي محترم کمسيون ماده واحده اراضي اختلافي ....... به شماره ........... که در باره اعتراض تعدادي از اهالي روستاي ..... با وکالت آقاي محمد علي ....
. نسبت به اجراي ماده 2 ق حفظ و حمايت از منابع طبيعي به شماره برگ تشخيص 1678-22/5/82 موضوع ملي شدن پلاکهاي ثبتي 111-110-102-100 .... موسوم به مراتع روستاي ..... مراتع .... مراتع مزرعه ....قنات ..... و قنات .... راي بر ورود اعتراض نسبت به 3378/48 هکتار از اراضي موصوف به شرح نقشه ترسيمي و ابطال آن بلحاظ وجود سابقه کشت و زرع قديمي صادر شده وارد نيست

توقیف اموال

واژه¬ي توقيف در لغت به معني بازداشت کردن، از حرکت بازداشتن و در جايي نگاه‌داشتن است. واژه-ي اموال هم، جمع واژه¬ي مال است که در لغت به معني دارايي است. واژه¬ي محکومٌ‌عليه هم، به معني شخصي است که حکم، به ضرر او صادر شده است.
به اين‌ترتيب روشن مي¬شود که توقيف اموال محکومٌ‌عليه، بازداشت دارايي‌هاي شخصي است که حکم، به ضرر او صادر شده است.
اقسام توقيف اموال محکومٌ‌عليه
توقيف اموال شخصي که حکم، به ضرر او صادر شده است، بر دو نوع توقيف تأميني توقيف اجرايي است.

بررسی ابعاد کفالت در دفاتر اسناد رسمی
کفالت «عقدى» است که به موجب آن احد طرفین در مقابل طرف دیگر احضار شخص ثالثى را
تعهد مى‏کند. متعهد را کفیل، شخص ثالث را مکفول و طرف دیگر را مکفول‏له مى‏گویند.
این امر در دفترخانه ها، در زمان نبود سردفتر مطرح می‌شود. «حمایت» در گفت و گو با کارشناسان ثبتی به بررسی مسایل کفالت
در دفترخانه های اسناد رسمی پرداخته است.

اما و اگرهای بازداشت موقت
بازداشت در لغت به معنای منع، جلوگیری، توقیف و حبس است. بازداشت موقت مهم‌ترین و شدید‌ترین قرار تأمین کیفری است که به موجب آن به منظور تضمین دسترسی به متهم در مواقع لزوم، آزادی او به طور موقت سلب می‌شود. اگر اطلاع بیشتری درباره آن ندارید و نمی‌دانید در صورت وقوع اشتباه در این زمینه چه باید بکنید، در ادامه از خلال گفت‌و‌گویی با یوسف رمضانی، یکی از قضات دادگاه می‌توانید آگاهیهای کمابیش مفیدی کسب کنید.
درست است که در سایر انواع قرار‌ها مثل کفالت و یا وثیقه نیز اگر متهم قادر به معرفی کفیل و یا سپردن وثیقه نباشد به بازداشت منجر می‌شود و از این لحاظ با قرار بازداشت موقت نتیجه یکسانی دارند، اما در قرار بازداشت موقت، متهم با وجود امکان معرفی کفیل یا سپردن وثیقه باز هم زندانی می‌شود.

جرم انتقال مال غیر
همانطوریکه مستحضر هستید معامله فضولی(بافت حقوقی)و انتقال مال غیر (بافت کاملا کیفری ) دارد.
یعنی در معامله فضولی گرچه تحقق میدانی آن انتقال باشد ولی اولا عنصر سو ء نیت باید در باب کیفری نمودن آن اثبات شود ولکن در

حالت غیر از آن فضول ، ضامن « من لاحق مال غیره » میباشد و یا با تنفیذ اصیل « یا ذی المدخل الید » باید نقصان کار را رد نماید والا طبق

مواد247 و249 ق.م شامل رد مال یا قیم یا مثل یا بدل از آن میگردد.

جرم سرقت

عنصر مادي جرم سرقت
عنصر مادي جرم سرقت را فعل مادي مثبت تشکيل داده که معادل قاپيدن، کش رفتن، برداشتن، گرفتن و مانند اينهاست. چهار رکن در عنصر مادي بزه سرقت وجود دارد.
رکن اول
ربودن رکن اصلي سرقت در حقوق ايران ربايش است که بدون تحقق آن عنصر مادي جرم سرقت به وقوع نخواهد پيوست.ربودن عملي متقلبانه بدون رضايت مالک است که لازمه اش نقل مکان دادن مالي از محلي به محل ديگر و نتيجه اش خارج نمودن مال از حيطه مالکانه صاحب مال باشد.
بنابراين سرقت از نظر حقوق ايران تنها در مورد اموال منقول که قابليت نقل و انتقال و در نتيجه ربوده شدن را دارند، مصداق پيدا مي کند.لازم? ربودن اين است که شخص سارق مخفيانه يا علناً ولي با غافلگير ساختن صاحب مال بدون توجه و بر خلاف ميل و رضايت او مبادرت به تصرف مال ديگري نمايد.

ارکان جرم کلاهبرداري کامپيوتريارکان جرم کلاهبرداري کامپيوتري
کلاهبرداري رايانه اي ، کلاهبرداري اينترنتي يا کلاهبرداري آن لاين اصطلاحات رايجي است که به حکم قانون مي تواند از جرائم در حکم کلاهبرداري تلقي شود . باب چهارم قانون تجارت الکترونيکي مصوب 17 ديماه 1382 مجلس شوراي اسلامي تحت عنوان جرائم و مجازات هاست که مبحث اول آن به کلاهبرداري کامپيوتري ضمن ماده 67 و مبحث دوم آن به جعل کامپيوتري ضمن ماده 68 قانون مزبور اختصاص دارد . در واقع ، ضرورت ، اجتناب ناپذير استفاده از کامپيوتر در امور و امکان سوء استفاده از آنکه از موارد بحران مهم در عصر ديجيتال است ، قانونگذار را به عکس العمل قانوني واداشت . با پيشرفت تکنولوژي ، راههاي ارتکاب جرائم عليه تماميت جسماني چون قتل و ساير صدمات بدني و صدمات معنوي مانند افتراء و نشر اکاذيب و جرائم بر ضد اموال و مالکيت مانند تخريب و کلاهبرداري و سرقت و جرائم بر ضد امنيت و آسايش عمومي از قبيل تروريسم و جعل ، بسيار فني تر و ظريف تر شده است و پيشگيري از بروز آنها يا کشف جرم و تعقيب و محاکمه و اعمال حکم محکوميت ، به تدريج با دشواري هاي بيشتري مواجه مي گردد . در صورتي که تحصيل مال غير با استفاده از روش متقلبانه توسط کامپيوتر انجام شود به حکم قانون مي تواند از جرائم در حکم کلاهبرداري تلقي شود ، زيرا زيان ديده اصولا ، اموال خود را به کلاهبردار تسليم نمي کند ، بلکه در بيشتر موارد از حساب او ، سوء استفاده به عمل آمده و بدهکار مي شود و يا از حساب مربوط به نحو متقلبانه و برخلاف رضايت و اطلاع ذينفع برداشت مي شود . در کلاهبرداري ، عمليات متقلبانه بايد قبل از تحصيل مال بوده و علت غايي و انحصاري تحصيل مال ديگري باشد ، بطوري که قرباني کلاهبرداري ، تحت تأثير عمليات متقلبانه ، مال خود را به کلاهبردار شخصا تسليم نموده باشد . با فقدان شرايط مزبور ، تحقق کلاهبرداري منتفي بوده و تنها به حکم قانون ممکن است جرم در حکم کلاهبرداري مطرح گردد زيرا در بيشتر موارد ، کلاهبرداران اينترنتي قربانيان احتمالي خود را نمي بينند ولي وجوه و اموال آنان را به چنگ مي آورند

جرم جعل و استفاده از سند مجعول از جمله جرائم عليه امنيت و آسايش عمومي در قانون مجازات حقوق کيفري جمهوري اسلامي ايران
«هشدارهاي قانوني در خصوص جعل و مجازات هاي آن»
1.مطابق بند 26 از ماده 8 قانون رسيدگي به تخلفات اداري « جعل يا مخدوش نمودن و دست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي » علاوه بر اينكه جرم محسوب مي گردد تخلف اداري نيز بوده لذا هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري در صورت شكايت يا اعلام تخلف توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي مكلفند مطابق قانون به تخلف مذكور رسيدگي و رأي قانوني صادر نمايند.
2.به استناد ماده 19 قانون رسيدگي به تخلفات اداري، هيأت رسيدگي به تخلفات اداري علاوه بر اينكه مكلف به رسيدگي به موضوع جعل يا مخدوش نمودن ودست بردن در اسناد و اوراق رسمي يا دولتي مي باشند بايد پس از صدور رأي، مراتب را براي رسيدگي به اصل جرم به مرجع قضايي صالح ارسال دارد. هرگونه تصميم مراجع قضايي مانع اجراي مجازاتهاي اداري نخواهد بود. چنانچه تصميم مراجع قضايي مبني بر برائت باشد هيأت رسيدگي به تخلفات اداري طبق ماده 24) اين قانون اقدام مي نمايد).
3.حقوقدانان جعل را به دو قسم تقسيم كرده اند: 1- جعل مادي 2- جعل مفادي يا معنوي

چک سفيد امضاء و ماهيت حقوقي آن
________________________________________
قانونگذار چک را وسيله پرداخت فوري و جايگزين پول قرار داده است تا در معاملات خصوصا داد و ستدهاي تجاري نقش تسريع و تسهيل کننده را ايفاء نمايد. از اينرو هر اقدام و عاملي که دستيابي به اين هدف را با مشکل مواجه يا غير ممکن سازد منع شده است
________________________________________
از جمله اين موارد صدور چک به صورت «سفيد امضاء» است. اين چک که با امضاي صادر کننده تاسيس و واگذار ميشود به دليل عدم قيد مبلغ در آن و احتمالا عدم تکميل ديگر مندرجات و نيز فراهم بودن زمينه سوء‌استفاده بيشتر، نمي‌تواند منظور قانونگذار را تامين و عملي سازد. لذا بموجب ماده 13 اصلاحي قانون صدور چک 1355،‌صدور چک سفيد امضاء ممنوع اعلام شده و صادر کننده آن تحت شرايط مقرر قانوني قابل مجازات است. در اين مقاله با توجه به اهميت مساله و ممنوعيت صدور اين نوع چک و مجازات مربوط به آن و نيز لزوم ارائه تعريف و شناخت دقيقتر چک سفيد امضاء و تميز و تفکيک آن از چکهاي مشابه، به بررسي مختصر موضوع پرداخته شده است. ابتدا پس از بيان سير تطور قانوني چک بلامحل و سفيد امضاء چک سفيد امضاء تعريف شده و سپس ضمن بررسي ماهيت حقوقي آن،‌نتيجه بحث نيز ذکر گرديده است.

«« چك برگشتي» چه زماني كيفري است و چه زماني حقوقي؟
اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه مراجعه مي‌كنيد؟ اين نوشتار درپي پاسخ به اين سوال‌ است.
اگر روزي چكي را از شخصي در دست داشتيد و براي نقد كردن آن به بانك مراجعه كرديد و حساب صادركننده چك موجودي نداشت، براي دريافت طلب خود چه خواهيد كرد؟ به كدام محكمه مراجعه مي‌كنيد؟ اين نوشتار درپي پاسخ به اين سوال‌ است.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، قانون به صدور چک بلامحل به عنوان يک جرم نگاه کرده است. هر جرمي براي وقوع، نياز به شرايطي دارد. قانون اعلام مي‌دارد که در صورت وجود هر يک از حالات يا شرايط زير، صدور چک بلامحل جرم كيفري نخواهد بود. بنابراين در هر يک از موارد زير، شکايت شاکي به دليل حقوقي بودن چک پيگرد كيفري نخواهد داشت

حضانت فرزند
نهاد خانواده به عنوان بهترين و مهم‌ترين بستر رشد کودک، همواره مورد توجه قانون‌گذاران و مصلحان اجتماعي بوده است و با اتفاق نظر، همگي والدين را شايسته‌ترين افراد براي نگه‌داري و مراقبت طفل معرفي مي‌کنند. چونان‌که مقدمه "کنوانسيون حقوق کودک" خانواده‌ را به‌ عنوان‌ جزء اصلي‌ جامعه‌ و محيط‌ طبيعي‌ براي‌ رشد و رفاه‌ تمام‌ اعضاي‌ خود خصوصاً كودكان‌ معرفي کرده و تأکيد مي‌کند: "كودك‌ براي‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصيتي‌ خود مي‌بايست‌ در محيط‌ خانواده‌ و در فضايي‌ مملو از خوشبختي‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود".

عقب نشيني املاک ناشي از اجراي طرح هاي شهرداري
طرح تفصيلي در بند 3 ماده 1 قانون تغيير نام وزارت اباداني و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازي و تعيين وظايف ان –مصوب 1353 تعريف شده ,طرح تفصيلي عبارت از طرحي است که براساس معيارها و ضوابط کلي طرح جامع شهر نحوه استفاده از زمين هاي شهري در سطح محلات مختلف شهر و موقعيت و مساحت دقيق زمين براي هر يک از ان ها و وضع دقيق و تفصيلي شبکه عبور و مرور و ميزان تراکم جمعيت و تراکم ساختمان در واحدهاي شهري و اولويت هاي مربوط به مناطق بهسازي و نوسازي و توسعه و حل مشکلات شهري و موقعيت کليه عوامل مختلف شهرداري در ان تعيين مي شود و نقشه ها و مشخصات مربوط به مالکيت براساس مدارک ثبتي تهيه و تنظيم ميگردد.تصويب طرح هاي تفصيلي بر عهده کميسيون ماده 5 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران است که در استان ها به رياست استاندار تشکيل مي شود و دبير ان اداره کل مسکن و شهرسازي است و در شهر تهران مرجع تصويب طرح تفصيلي ,کميسيون موضوع تبصره همين ماده شامل نمايندگان وزارت مسکن و شهرسازي,کشور,نيرو ,سرپرست سازمان حفاظت محيط زيست و شهردار تهران با نماينده او و رئيس شوراي شهر مي باشد.
طرح عمراني و شهرسازي

ماهيت حقوقي ديه، مجازات يا جبران خسارت؟
ديه يک نهاد حقوقي مورد پذيرش اسلام است. اما در حقوق اين سوال در مورد اين نهاد
حقوقي پيش مي‌آيد که ديه واجد چه ماهيّتي است؟ آيا ماهيت اين نهاد، مدني است که به
منظور جبران خسارت‌ها و زيان‌هايي که در نتيجه عمل مرتکب به بزه‌ديده يا اولياي او
وارد شده، پرداخت مي‌شود يا ماهيتي جزايي دارد تا در زمره مجازات‌هايي قرار گيرد و
به عنوان کيفر بر مرتکب براي تنبه و احساس درد و رنج وي اعمال ‌شود.

تفاوت های اعدام با قصاص نفس
1.هر دو در زمره مجازات های بدنی هستند اما اعدام سالب حیات بوده ولی قصاص هم ممکن است سالب حیات باشد هم قاطع عضو
2. اجرای قصاص منوط به درخواست مقتص منه می باشد اما اعدام صرفا با اقامه دعوا از جانب مدعی العموم واقع می شود .
3. در قصاص نحوه ی اجرا به نحوه ی انجام جرم بستگی دارد،


 

استکتاب به چه معناست؟
 چنانچه سند يا خط يا امضا اطمينان‌بخشي از منکر در دسترس نباشد، ماده ??? قانون آيين دادرسي مدني به استنادکننده حق
اختيار داده است که از او درخواست کتابت کند، يعني منکر را براي نوشتن يا امضا کردن سندي مشابه به دادگاه فرا خواند.


 

گواهي تجرد چيست ؟
  گواهي تجرد برگه اي است که از طرف سازمان ثبت احوال صادر مي شود ،
 از طريق اين گواهي مي توان نسبت به سابقه صاحب شناسنامه آگاه شد که در گذشته ازدواجي داشته يا خير.
با اين برگه مي توان به سابقه شناسنامه هايي که اصطلاحا سفيد شد اند، پي برد.
گواهي تجرد را صرفا شخص صاحب شناسنامه مي تواند از ثبت احوال محل خود خواست نمايد.

رأي اصراري
راي اصراري به آن حکمي گفته ميشود که دادگاه علي رغم نظر ديوان عالي کشور صادر نمايد به اين معنا که مثلا در مورد اتهامي دادگاه شخصي را مجرم شناخته و حکم به مجازات او ميدهد اما پرونده حسب مورد براي تجديد نظر به ديوان عالي مي آيد و شعبه ديوان عالي کشور دلائل رابراي مجرميت  متهم کافي نمي داند و حکم دادگاه را نقض و پرونده را به دادگاه ديگري ميدهد آن دادگاه نيز بر آنچه دادگاه قبلي نظر داده اصرار مي ورزد و نظر ديوان عالي کشور را نمي پذيرد در امور حقوقي نيز ممکن است وضع مشابه پيش آيد و حسب مورد قضات حقوقي يا کيفري ديوان عالي کشور در هيات عمومي تکليف قضيه را روشن مي کند اگر راي هيات عمومي در تاييد راي شعبه ديوان بود دادگاه بايد تصميمي غير از تصميم قبلي بگيرد..

وکيل خبره
وکيل خبره  وکيلي است که نخست موکل را دادرسي کند و هرگاه پي ببرد موکل راست مي گويد به دادخواهي ازسوي او برخيزد.  وکيل خبره بايد تمام علم، فن و هنر خود را براي دفاع از حقوق موکل به کار گيرد تا موضوع وکالت را به نحو احسن به پايان برساند.

وکيل پايه يک دادگستري
براي همه ممکن است مشکلي حقوقي – قضايي پيش بيايد و براي رفع آن نياز به وکيل در استخدام فرد (موکل) در مي آيد تا مشکلات حقوقي وي را برطرف کند. در اين کار، شرايط وکلا بسيار شبيه به پزشکان است و همانطور که در بيماري هاي سخت انسان به هر پزشکي اعتماد نمي کند در انتخاب وکيل هم بايد دقت زيادي وجود داشته باشد. موکل براي اثيات ادعايش مجبور مي شود تمامي مدارک خود را در اختيار وکيل قرار دهد و گاهي نيز برخي از اسرارش را فاش کند. بدون ترديد چنين اقدامي، نيازمند داشتن اعتماد و اطمينان کافي به يک وکيل و مشاور حقوقي است. مهمترين وصفي که موکل براي انتخاب وکيل بايد به آن توجه کند اعتماد و امانت داري موکل است. در اين بين، قانون نيز تمهيداتي را انديشيده است که در ادامه کارشناسان حقوقي درباره آن توضيح مي دهند.

وکيل
فرهنگ واژگان مترادف
1.نماينده
2.پيشکار، کارگزار، مباشر، ناظر
 3.قايم مقام، گماشته، مامور، ناظر، نايب، وصي

حق الوکاله وکیل

باتوجه به توافقی بودن نرخ حق الوکاله ترجیحاً پس از بررسی دعاوی مطرح شده نسبت به میزان حق الوکاله تصمیم گیری می شود.

از این روی آئین نامه تعرفه حق الوکاله مصوب  قوه قضائیه در ذیل جهت آشنایی با نحوه تعیین نرخ آمده است.آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران

با توجه به ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و پیشنهاد کانون های وکلای دادگستری کشور و هیأت اجرایی موضوع ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه، آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر کانون وکلای دادگستری و وکلا و مشاوران حقوقی قوه قضائیه به شرح ذیل تصویب شد:


وکيل معاضدتي کيست؟
در صورتي که فرد تمکن مالي نداشته باشد مي‌تواند از کانون وکلا درخواست وکيل معاضدتي کند . کانون وکلا نيز پس از بررسي شرايط متقاضي، وکيل معاضدتي به وي معرفي مي‌کند. اين نوع وکيل، مخصوص کساني است که بضاعت و توان مالي کافي، براي گرفتن وکيل ندارند؛ چرا که وکيل معاضدتي حق دريافت هيچ وجهي تحت عناوين حق‌المشاوره، حق‌الوکاله و غيره را به استثناي هزينه تمبر‌دادرسي از موکل خويش ندارد.


شرایط عمومی وکیل دادگستری وکالت:
یک وکیل دادگستری طبق ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بایستی شرایط عمومی ذیل را دارا باشد:

انتخاب وگیل

1-  وكيل كسي است كه به جاي موكل (كسي كه وكيل را انتخاب مي كند و به او وكالت مي دهد) كارهايي را كه خود موكل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وكالت با سند عادي (غيررسمي) و يا سند رسمي (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمي) داده شود، براي انجام امور اداري يا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وكالت تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي نمي توان از جانب شخص حقيقي يا حقوقي به طور مستقيم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وكالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

معرفی شغل وکیل
در لغت «وکیل» کسی است که از طرف شخص دیگری – اعم از حقوقی یا حقیقی – به موجب عقد وکالت برای انجام کاری مأمور می‌شود.
اگر شما به حوزه حقوق و قانون علاقه مندید و دنبال شغل چالشی و پر مسئولیت می باشید، این شغل مناسب شماست.
وکلا به مشتریان خود مشاوره حقوقی داده  و در برخی موارد به عنوان نماینده آنها عمل می کنند. این مشتریان می توانند افراد، گروهی از افراد و یا شرکت ها و اشخاص حقوقی باشند.

وکيل مجرب
وکيل خوب کيست؟ وکيل خوب وکيلي است که نخست موکل را دادرسي کند و هرگاه بنا بر مستندات پي ببرد موکلش راست مي گويد به دادخواهي از  او بپاخيزد.
يک وکيل خوب، بايد تمام دانش، فن و بيان خود را براي دفاع از حقوق موکل خويش در دادگاه به کار گيرد تا موضوع وکالت را تا رسيدن به نتيجه مطلوب نحو احسن به پايان برساند.
وکيل خوب کيست؟ چگونه وکيل مناسب انتخاب کنيم؟

معنی کلمه وکیل به فارسی
وکیل
گماشته, نماینده, اعتمادکننده, دادیار
(صفت اسم ) 1 - آنکه کاری بوی واگذار شده . 2 - مباشر کار گزار. 3 - ناظر سرای استادالدار : (( و دختر خویش بدان آیین بمرزبان شاه داد و به جمهور- که وکیل او بود - داد... )) 4 - نایب جانشین خلیفه قایم مقام . 5 - ( صفویه ) بالاترین مقام حکومت را وکیل نامیدند . 6 - کسی که بموجب عقدی از طرف شخص دیگری برای انجام امری تعیین شده است آنکه طبق عقد یا قرار دادی برای انجام امری از طرف شخص رشید دیگر نایب شده بدون آنکه اختیار انجام آن امر از منوب عنه ساقط شده باشد . یا وکیل تسخیری .


مشاوره حقوقی حضوری
برای تمامی افراد در هر سطح و جایگاهی مشکلات یا سوالات حقوقی بوجود می آید.
نیاز شما برای یک مشاوره حقوقی چیست ؟
اگر نیازتان در حد یک سوال است، پیشنهاد می کنیم در قسمت مشاوره حقوقی رایگان ما سوال خود را بصورت آنلاین مطرح فرمایید و کمتر از 12 ساعت پاسخ خود را از طریق

ایمیل دریافت کنید.

قلمرو موضوعی عقد وکالت
قانون مدنی ایران در ماده 656 به تعریف عقد وکالت پرداخته است و بیان می دارد: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» آن چه مورد توجه و موضوع بحث مقاله حاضر است کلمه «امر» است که در واقع قلمرو موضوعی عقد وکالت به وسیله این کلمه توسط قانون گذار بیان شده است؛ هرچند، برخی می پندارند که مراد از امر در این ماده واضح و آشکار است و در نتیجه قلمرو موضوعی عقد وکالت معین بوده و نیازی به تبیین نمی باشد؛ لیکن وقتی به آراء اندیشمندان حقوقی مراجعه می کنیم، می بینیم در تبیین کلمه مذکور با یکدیگر اختلاف زیادی دارند. بنابراین مشخص می شود که کلمه مذکور چنان که برخی می پندارند واضح نیست و احتیاج به تبیین دارد. از سوی دیگر فواید و ثمراتی که بر این تبیین حقوقی مترتب می گردد به حدی با اهمیت است که ضروری می نماید تا با بررسی اقوال در خصوص تبیین این موضوع به بیان قلمرو موضوع عقد وکالت پرداخته و آن گاه ثمرة آن را با توجه به موضوع وکالت در خصوص سایر عقود که با عقد وکالت مشتبه می گردند بررسی نماییم.


حدود اختیارات وکیل
تعاریف و مفاهیم :
بحث اصلی ما درباره حدود اختیارات وکیل است . قبل از هر چیز ببینیم معانی لغوی و اصطلاحی همین کلمات چیست؟البته آن چیزی که به غلط در بین مردم و بعضاً حتی در بین حقوقدانان رواج دارد این است که اشتباهاً می گویند « حدود و اختیارت وکیل » بنظر می رسد این عبارت صحیح نیست بلکه عبارت « حدودِ اختیارات وکیل » صحیح می باشد . چرا که اگر بگوئیم « حدود و اختیارت وکیل» در واقع برای وکیل هم اختیاراتی قائل شده ایم و هم حدود و محدودیتهایی. در حالی که وکیل اساساً هر اختیاری که دارد از موکل خود می گیرد و بالاصالة و بالذّات در مورد موضوع وکالت اختیاری ندارد،که حالا بگوئیم محدودیتهایی هم علاوه براختیارات دارد. بلکه هر چه هست اختیاراتی است که موکل به نایب خود می دهد.

تعهدات اصلی وکیل در برابر موکل*
با انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل در برابر یکدیگر حق و تکلیف یافته، دارای روابط حقوقی، وظایف و مسؤولیت های متقابلی می شوند. بدیهی است تحدید حدود قانونی این مسؤولیت ها، در پیشگیری از منازعات احتمالی طرفین عقد وکالت و در نتیجه کاهش حجم پرونده های محاکم قضایی مؤثر است. تعهدات وکیل در برابر موکل یا بطور مستقیم ناشی از عقد وکالت است، یا بطور غیر مستقیم؛ نیز ممکن است منشأ آن، توافق وکیل و موکل در قالب شروط و تعهدات ضمن عقد یا مستقل باشد که در هر حال، ایفاء تعهدات مزبور لازم است

وکیل تسخیری

(Public Defender or law officer) یک وکیل مدافع (یا در مواردی هئیت وکلای مدافع) است برای دفاع از کسانی که از عهده دفاع از خود یا گرفتن

وکیل خصوصی در امور کیفری بر نمی‌آیند. وکیل تسخیری همچنین می‌تواند از منافع ملی، حقوق بازداشت شدگان تبعه یک کشور در کشور دیگر و در موارد خاص از حقوق اساسی

و منافع یک کشور دفاع کند.

مشاوره حقوقی خانواده

در جامعه کنونی رفته رفته به دلیل مشکلات فراوانی که میتواند نشآت گرفته از مسایل مختلف همچون مسایل مالی و اقتصادی ، فرهنگی و آسیب های اجتماعی ،آمار مشکلات خانوادگی همچون طلاق و امثالهم،به صورت قابل توجهی بالا رفته است.

شرط انتقال نصف دارايي به زوجه
تعريف و ماهيت
يكي از شروط مندرج در عقد نامه هاي رسمي در مورد اتنقال بخشي از اموال و دارايي شوهر است :«ضمن عقد ازدواج ،زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخيص دادگاه تقاضاي طلاق ناشي از تخلف زن از وظايف همسري يا سوءاخلاق رفتار او نبوده ،زوج موظف است تا نصف دارايي موجود خود را كه در ايام زناشويي با او به دست آورده يا معادل آن را ،طبق نظر دادگاه بلا عوض به زوجه منتقل نمايد.

اظهارنامه
اظهارنامه عبارت است از نوشته‌اي  که مطابق مقررات قانوني تنظيم مي‌شود و وسيله‌ي قانوني بيان مطالب مي‌باشد و به آن اظهاريه هم گفته مي‌شود. اظهارنامه به صراحت ماده 156 قانون آيين دادرسي مدني از راه‌هاي رسمي مطالبه‌ي حق است. به وسيله‌ي اظهارنامه، نه تنها مطالبه‌ي رسمي حق امکان‌پذير است بلکه مي‌توان توسط اظهارنامه آمادگي تسليم هر چيزي، اعم از مال، وجه، سند و ... را به مخاطب اعلام و آن را هنگام تسليم اظهارنامه تحت نظر و حفاظت مرجع مربوط قرار داد.

استرداد جهیزیه

با ارائه صورت جهيزيه به دادگاه با توجه به امضاي زوج در ذيل آن، جاي شک و شبهه‌اي باقي نمانده و مانع از درگيري و يا سردرگمي طرفين در دادگاه‌ها مي‌گردد. در صورتي که ليست اموال موجود نباشد زوجه که خواهان جهيزيه مي‌باشد، لازم است دلايلي مبني بر اين که چه وسايلي به منزل زوج برده است، به دادگاه ارائه نمايد. از جمله‌ي اين دلايل شهادت شهود است که مسلماً شهود به جزئيات وسايل اطلاع دقيق ندارند. دلايل و مدارکي که زوجه به دادگاه ارائه مي‌نمايد عبارت است از ليست اموال و استشهادي که توسط افرادي که جهيزيه و انتقال آن را به منزل شوهر مشاهده نموده و حاضرند در دادگاه اداي شهادت نمايند.

اجرت المثل و نحله چيست؟
________________________________________
مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 28/8/1371، قانوني را به قوانين اصلاح مقررات طلاق وارد کرد که آن «نحله» و «اجرت‌المثل ايام زناشويي» مي گويند..

نحوه مراجعه جهت دريافت کارت شناسايي ملي
کليه اتباع ايراني واجد شرايط درخواست صدور کارت شناسايي ملي به اداره ثبت احوال محل سکونت خود مراجعه و آن دسته از ايرانيان مقيم خارج از کشور که شرايط لازم را دارند با مراجعه به کنسولگري هاي ايران نسبت به ارائه مدارک و تکميل فرم درخواست (با استفاده از برنامه فرم ساز اقدام مي نمايند.)

دعوي مطالبه وجه طلب عادي
هنگامي که مبلغي را به کسي قرض داده ايد و وي با مراجعات مکرر شما از استرداد وتاديه آن امتناع مي نمايدچه اقدام حقوقي مي توان بعمل آورد؟

گواهي عدم امکان سازش 1
طلاق يكي از راه حلها ، بلكه آخرين راه حل براي پايان دادن به يك زندگي مشترك است . متأسفانه زوج هاي جوان با كوچكترين مورد عدم تفاهم به جاي راه حل جويي براي استحكام بخشيدن به زندگي مشترك كه بر پايه مودت و عشق بنا شده است . در اولين حركت ، سخن آخر را برزبان مي آورند و مسئله طلاق و جدايي را مطرح مي نمايند . در هر حال ، گر چه طلاق امر مطلوبي نيست ولي گاهي تنها راه خلاصي از يك زندگي نكبت بار است . لذا در شرع انور و حقوق مدني ايران متعرض مبحث طلاق شده اند .

کلاهبرداري
کلاهبرداري ـ استعمال اسم يا عنوان ساختگي به منظور متقاعد ساختن طرف تبأسيات مجهول و اقتدارات و اعتبارات موهوم و اميد وارد کردن به وقايع موهوم يا بيم دادن از امور مرهوم تا به اين ترتيب مال يا سند يا اوراق بهادار و قولنامه از طرف بگيرند و ضرر به او برسانند مجرم اين جرم را کلاهبردار نامند (ماده 238 ق.م عمومي) بين صحنه سازي کلاهبردار و اشتباه مجني عليه که موجب تسليم مال يا سند و غيره مي شود بايد رابطه عليت باشد.

قصاص نفس
 
قصاص در لغت به معني سزاي کار بد دادن است که، يکي از مجازات‌هاي پنج گانه در حقوق کيفري ايران مي‌باشد. به معناي تلافي و استيفاي عين جنايتي است که بر مجني عليه وارد شده است.
که به معناي روح، عين، و خون آمده است و کلمه نفس مؤنث است اگر از آن اراد? معناي روح را بکني و مذکّر است اگر از آن اراده معناي شخص را بکني[1] و به قصاص در جنايت قتل عمدي قصاص النفس مي‌گويند.

ضرب و جرح | ضرب و جرح عمدي | ضرب و جرح در قانون
 جرم ضرب و جرح در تقسيم بندي جرايم در گروه جرايم عليه اشخاص قرار مي گيرد که آن را مورد برسي قرار مي دهيم!
اصطلاح ضرب در علم حقوق

صدور حکم رشد
 
همه اشخاص مي¬توانند داراي حق باشند ولي ممکن است توانايي اجراي حق را نداشته باشند که
به اين افراد محجور مي¬گويند.
حَجر در اصطلاح حقوقي عبارت است از منع شخص از
تصرف در اموال و حقوق مالي خود و انجام دادن اعمال حقوقي مانند عقد اعم از نکاح ،
بيع ....و به همين دليل اين¬گونه افراد به حمايت¬هاي قانون¬گذار نياز
دارند.

سرقفلي
سرقفـــــلي از جمله موضوعاتي است که از عرف وارد قوانين شده است. در واقع ابتدا رسم و رسوم تجار و بازرگانان، چنين حقي را ايجاد کرده  و سپس وارد قوانين و مقررات شده است.
در تعريفي جامع، سرقفلي چنين بيان شده است: سرقفلي ممکن است شاخصي از تجارت باشد که شرکت‌ها را قادر مي‌سازد تا سود مازادي نسبت به بازده سرمايه‌گذاري به‌طور نرمال کسب کنند. مازاد سود به معناي سود اضافي است که بيشتر از سود معمولي باشد. در حقوق ايران، به حقي که تاجر يا صنعتگر در نتيجه جلب مشتري و شهرت و فعاليت براي محل کار خود، ايجاد مي‌کند، سرقفلي گفته مي‌شود. علاوه بر آن، به حقي که صاحب محلي که داراي موقعيت خوبي است، براي مالک خود قايل مي‌شود، قبل از اينکه اصولا آن محل به اجاره داده شود، نيز سرقفلي گفته مي‌شود. اما پرسشي که مطرح مي‌شود، اين است که چه چيز باعث شد که در عرف و عادت بازرگانان پرداخت سرقفلي رايج شود؟

 سرقت
با ربوده شدن اموال، اولين و صحيح‌ترين اقدام، مراجعه به کلانتري‌ محل و طرح شکايت از سارق يا سارقان است. در صورتي که سارق مشخص نباشد يا فرار کند، باز هم اعلام وقوع جرم سرقت به کلانتري ضروري است.
سرقت يعني دزديدن، برداشتن و ربودن مالي که متعلق به ديگري است.
در تمام موارد سرقت تعزيري سارق علاوه برمجازات، به رد عين و درصورت فقدان عين مال مسروقه به رد مثل يا قيمت آن و جبران خسارت وارده محكوم ميگردد.

ماهيت حقوقي ديه، مجازات يا جبران خسارت؟
ديه يک نهاد حقوقي مورد پذيرش اسلام است. اما در حقوق اين سوال در مورد اين نهاد
حقوقي پيش مي‌آيد که ديه واجد چه ماهيّتي است؟ آيا ماهيت اين نهاد، مدني است که به
منظور جبران خسارت‌ها و زيان‌هايي که در نتيجه عمل مرتکب به بزه‌ديده يا اولياي او
وارد شده، پرداخت مي‌شود يا ماهيتي جزايي دارد تا در زمره مجازات‌هايي قرار گيرد


خيانت در امانت و مجازات هاي قانوني آن

امانتداري از منظر اجتماعي حايز اهميت است، زيرا زمينه اعتماد ميان افراد جامعه را فراهم مي کند و در واقع لازمه زندگي اجتماعي است و خيانت در امانت موجب اخلال در نظم عمومي شده و اعتماد عمومي را تضعيف کرده و به سرمايه اجتماعي لطمه مي زند.
به هر حال خيانت در امانت جزء گناهان بزرگ محسوب مي شود و در قانون مجازات اسلامي نيز جرم بوده و براي مرتکبان آن مجازات تعيين شده و خسارت زيان ديده نيز مي بايست جبران شود.

خلع يد و تخليه چيست ؟
خلع يد علاوه بر معناي لغوي داراي يک مفهوم فني و اصطلاحي نيز مي باشد که به توضيح آن مي پردازد.
خلع يد به لحاظ حقوقي عنوان دعوايي است که مالک يک مال غير منقول (خانه،مغازه،زمين) بطرفيت متصرف غير قانوني مال خود اقامه مي کند و از دادگاه (امروزه شوراي حل اختلاف) مي خواهد که به روند تصرف غير مجاز متصرف پايان بخشيده و ملک وي را از تصرف او خارج کرده و تحويل او بدهند، بعنوان مثال من داراي يک مغازه مي باشم و به مسافرت مي روم بعد از 2سال مراجعت مي کنم و متوجه مي شوم يکي از همسايگان مغازه از غيبت من سوء استفاده کرده و به تصرف مغازه پرداخته و در آن مبادرت به فروش لوازم يدکي اتومبيل مي نمايد

.

حکم جلب يا قرار جلب
«حکم جلب» عبارتي عاميانه است که در علم حقوق، به آن «قرار جلب» يا «دستور جلب» گفته مي‌شود، زيرا در عرف حقوقي و قضايي حکم، به معناي رأي دادگاه است، در صورتي که دستور جلب، رأي محسوب نمي‌شود و فقط نوعي دستور است. قرار جلب، در امور کيفري دستوري است که قاضي پرونده در مراحل مختلف براي دستگيري افراد صادر مي‌کند تا آنان را به محضر دادگاه بياورند.

نحوه اعتراض به رأي کميسيون ماده واحده (56)
قانونگذار در موارد متعدد و مختلف جهت جلوگيري از تضييع حقوق احتمالي اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به تصميمات و آراء صادره از مراجع قضايي و مراجع غيردادگستري

نفقه و چگونگي دادخواست مطالبه نفقه

اثبات نسب و نفی نسب چیست؟

کارآموز وکالت در ديوان عدالت اداري

يکي از کارهايي که در ديوان عدالت اداري انجام مي شود پذيرش کارآموز وکالت در رشته هاي مختلف حقوق عمومي و تخصصي مي باشد.
در ديوان عدالت اداري پرونده هاي حقوقي و قضايي مختلف در شاخه هاي گوناگون حقوقي در حال بررسي است و از اين رو اين مرکز بهترين مکان براي پذيرش کارآموز وکالت مي باشد.

وکيل کيفري و جزايي - وکيل پايه يک دادگستري کيفري
مشاوره حقوقي و قبول وکالت توسط وکيل پايه يک دادگستري در خصوص کلاهبرداري، سرقت، خيانت در امانت، قتل، ضرب و جرح، رابطه نامشروع، توهين، تهديد به قتل، شهادت دروغ، افترا و ديگر دعاوي کيفري جزايي مي باشد.,وکيل , وکيل پايه يک دادگستري

وکيل پايه يک دادگستري - وکيل پايه يک 1
گرچه پاسخ قانوني به اين سوال که وکالت چيست وجود ‏دارد، به طور مثال شما با مطالعه مواد ???تا??? قانون مدني يا مطالعه لايحه ‏قانوني استقلال کانون وکلاي دادگستري و يا ملاحظه قانون آيين دادرسي مدني و ‏مواد ??? تا ??? قانون آيين دادرسي کيفري و مداقه در ساير قوانين ومقررات مي ‏توانيد وظايف يک وکيل را حدث بزنيد اما اين سوال که وکيل پايه يک دادگستري کيست؟

وکالت
مقدمه
اگر نظام آفرينش را با دقت بررسي كنيم در مي يابيم كه خدا جهان را بر اساس حركت و كار قرار داده و سير تكاملي موجودات را بر اين پايه استوار فرموده است . از ذره تا خورشيد هر يك از موجودات كوچك و بزرگ اگر از فعاليت و كار باز ايستند به مقدار خويش به گو شه يي از اين نظام بزرگ لطمه مي زنند ، و در سير تكاملي خود نيز وقفه و خلل ايجاد مي كنند.


معرفي شغل وکيل

در لغت «وکيل» کسي است که از طرف شخص ديگري – اعم از حقوقي يا حقيقي – به موجب عقد وکالت براي انجام کاري مأمور مي‌شود.
اگر شما به حوزه حقوق و قانون علاقه منديد و دنبال شغل چالشي و پر مسئوليت مي باشيد، اين شغل مناسب شماست.

چگونه نام کوچک خود را تغيير دهيم ؟
 با توجه به پرسش هاي متعدد کاربران گرامي در خصوص شرايط  تغيير نام کوچک در شناسنامه بر آن شديم تا قوانين و مقررات تغيير نام را در دسترس شما عزيزان بگذاريم:
نام اعم از نام کوچک و نام خانوادگي از احوال شخصيه بشمار مي آيد و به تعبير ديگر جزء وضعيت مدني اشخاص است و اصولا بايد دوام داشته باشد. تغيير نام مشکلاتي در روابط حقوقي اشخاص پديد مي آورد و چه بسا به حقوق ديگران لطمه ميزند، از اينرو تغيير نام در حقوق جديد محدود شده و يک امر استثنائي بشمار ميايد.

سند رسمی چیست؟
سند به دو قسم تقسیم می‌شود: 1- سند رسمی 2- سند عادی. مقصود از سند رسمی آن است که توسط ماموران رسمی و در حدود صلاحیت آنان و مطابق قانون تنظیم شوند؛ مانند اسنادی که توسط ماموران اداره ثبت اسناد و املاک تنظیم می‌شود، یا توسط دفاتر اسناد رسمی.

مامور رسمی کسی است که از سوی دولت به انجام کاری مامور شده است. دقت کنید که لازم نیست حتما بین مامور و دولت رابطه استخدامی برقرار شده باشد؛ مانند دفاتر اسناد رسمی، زیرا سردفتر کارمند دولت نیست، گرچه سردفتری شغلی غیردولتی محسوب می‌شود ولی از آنجایی که سردفتر از سوی دولت مامور به تنظیم معاملات است، سردفتر مامور رسمی به حساب می‌آید.

طلاق توافقی چیست ؟

طلاق توافقی بدین شکل است که زوج و زوجه پس از ینکه ادامه زندگی مشترک را به صلاح تشخیص ندادند با تنظیم دادخواستی مشترک، ممضی به امضاء هر دونفر ،با قید کلمه «طلاق توافی » در ستون تعیین خواسته از دادگاه محترم تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش به صورت توافقی می نمایند .معمولا قاعده بر این است که نام زوج و زوجه با هم در ستون خواهان نوشته می شود همچنین روال بر این است که توافقات به عمل آمده از حیث مهریه و نفقه و در صورت داشتن بچه،حضانت وی و نیز حق و حقوقات زوجه و غیره نیز در متن دادخواست نوشته خواهد شد.

اگر مستاجر ملک را تخلیه نکرد چه کنیم؟
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که در پایان قرارداد اجاره ممکن است، پیش بیاید تخلیه نکردن ملک توسط مستاجر است. قانون در این خصوص برای موجر چاره‌ای اندیشیده که حق خود را از مستاجری که قانون را زیر پاگذاشته، بگیرد. اجاره یک قرارداد موقت است. تعیین زمان یکی از شرایط صحت این قرارداد محسوب می‌شود و اگر مدت برای آن تعیین نشده باشد این قرارداد اعتبار نخواهد داشت.

ماهیت مبلغی که مستاجر به عنوان رهن ملک به موجرمی دهد
ماهیت مبلغ رهن ملک، ودیعه برای ملک …
شخصی که ملکی را اجاره می کند علاوه بر اجاره بها، معمولا مبلغی را در ابتدا به صاحب ملک میپردازد. این مبلغ در پایان مدت اجاره و پس از تخلیه ملک، به مستاجر برگردانده می شود معمولاٌ در عرف میان مردم این پول با عنوان رهن ملک یا ودیعه ملک شناخته می شود، شایان ذکر است که : هیچکدام از این دو قالب حقوقی، بر آنچه که در عمل پرداخت می شود صادق نیست.
ارتباط میان رهن و ودیعه گاهی در قراردادهای اجاره مبلغی به عنوان ودیعه و گاهی به عنوان رهن داده می شود ولی هنگامی که تفسیر و توصیف می کنیم و مقصود واقعی طرفین احراز می شود،

خلاصه کتاب حقوق تجارت (برات.سفته.قبض انبار.اسناد در وجه حامل.چک) اسناد تجاري
تعريف اسناد تجاري
اسناد تجاري در قانون تجارت تعريف نشده و حقوقدانها براي این اسناد دو مفهوم عام وخاص منظور داشته اند:
اسناد تجاري به مفهوم عام به آليه اسنادي که ميان تجار و در روابط تجاري مورد استفاده
قرار مي گيرند اطلاق مي شود.

مطالبه وجه چك و ساير اسناد تجاري و اسناد رسمي، الزام به تنظيم سند رسمي و عادي و... تخليه عين مستأجره، انجام قرارداد اجاره و تمديد اجاره نامه‌ها، كليه خدمات ثبت احوال دريافت شناسنامه، كارت ملي، كم كردن سن، تغيير نام و نام خانوادگي، زياد كردن سن، دريافت وجه زمينهاي واقع در طرح شهرداري، ابطال رأي كميسيون ماده واحده منابع طبيعي، خلع يد، مطالبه وجه، تقديم اظهارنامه


عيوبي که باعث فسخ نکاح مي‌شود
گفتيم که يکي از مواردي که باعث فسخ ازدواج مي‌شود، «عيوب» است. در واقع، اگر يکي از دو طرف ازدواج، دچار بعضي عيب‌هاي مشخص باشد، همسرش مي‌تواند به صورت يک‌طرفه و بدون رضايت او، ازدواج را فسخ کند. بعضي از اين عيب‌ها مختص مردان است؛ يعني اگر مردي چنين عيب‌هايي را داشته باشد،‌ زن مي‌تواند عقد را فسخ کند. بعضي هم مختص زنان است و مردان مي‌توانند از آنها استفاده کنند. اما «جنون» يا همان ديوانگي عيب مشترکي است که هر يک دچار آن باشد، طرف مقابل مي‌تواند ازدواج را فسخ کند.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب