مدارک مورد نياز جهت کاهش يا افزايش سن
1.اصل شناسنامه و اصل کارت ملي
2.سه قطعه عکس رنگي زمينه سفيد
زمان لازم براي انجام اين پروسه
حدوداً بين 1 ماه و نيم تا 3 ماه کاري
مرجع صلاحيت‌دار براي تغيير سن در شناسنامه
•    الف: اگر متقاضي مدعي شود اختلاف سن واقعي او با سن مندرج درشناسنامه اش بيشتر از پنج سال است، بايد به کميسيوني موسوم به کميسيون تشخيص سن مستقر در فرمانداري شهرستان محل صدور شناسنامه اش رجوع کند. اين کميسيون مرکب استاز: فرماندار يا بخشدار، رييس اداره ثبت احوال محل، پزشک منتخب ، مديرعامل سازمانبهداري استان و رييس شوراي اسلامي شهر يا بخش. رياست اين کميسيون بر عهده قاضيدادگاه محل است. صاحب شناسنامه تنها يک بار در طول عمر خود حق دارد از اين طريق براي اصلاح سن مندرج در شناسنامه اقدام کند.
اين در خواست هم مي تواند در جهت افزايش و هم کاهش سن باشد. براي مثال متقاضي مي تواند مدعي شود که سن او درشناسنامه 40 سال است ولي سن واقعي اش 46 سال يا 34 سال است. در هر حال اين اختلاف سن نبايد کمتر از پنج سال باشد.
•    ب: اما اگر متقاضي مدعي شود که سن واقعي او باسن مندرج در شناسنامه اش کمتر از پنج سال اختلاف دارد، بايد به دادگستري رجوع کند و با رعايت مقررات و تشريفات مربوطه و تقديم دادخواست طرح دعواکند.
..


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب