6- عامل اقتصادي(الف . زن و مرد خواھان استقلال مالي اند و در نتیجه در اين حالت ھمكاري و ھماھنگي بین آنھا كم مي شود.ب- استقلال مالي زنان باعث عدم اتكاي آنان به شوھرانشان مي شود ، خشونت تاريخي مردان علیه زنان و عدم تحمل خشونت توسط زنان مثل گذشته و در نتیجه طلاق . ج- مشكلات اقتصادي ، تورم ،چندشغلي بودن افراد ، دور از ھم بودن =عدم ارضاي نیازھاي عاطفي ھمديگر = عدم تعلق خاطر و در نتیجه طلاق)
7- بالا رفتن سطح سواد و آگاھي زنان و عدم تحمل و زير بار زور نرفتن وافزايش درخواست طلاق توسط اين دسته از زنان.
8- نگاه مرد سالارانه جامعه نسبت به زنان ودختران مثل قوانین كشور(مردھر وقت بخواھد مي تواند زنش را طلاق بدھد)
9- رواج دوستیھاي به اصطلاح خیاباني (عدم شناخت كافي از جنس مخالف . زيرا دوستیھا سطحي است و دوطرف خیلي از مسائل را با ھم مطرح نمي كنند.)
10- عدم ھمساني در ازدواج (ھم كفو نبودن ):بخصوص در زمینه ھاي (اقتصادي .تحصیلي . سني . فرھنگي ومذھبي ، شغلي ، ھوشي -رواني ، نژادي، محل سكونت (شهري يا روستائي بودن ) ، زبان ھر چه از لحاظ موارد فوق تشابه بیشتر بـاشد .طلاق كمتر صورت مي گیرد. عدم تشابه طبقاتي زيرا كه امكانات اجتماعي متفاوت معمولا” ديدگاھھاي مختلفي را بوجود مي آورد.
11- تشريفات ازدواج ، سنت ھاي افراطي و تفريطي.
12- فقدان سیستم ھاي حمايت اجتماعي مثل وجود اعضاء خانواده آگاه.
 . 13- نبود سیستم مشاوره مناسب (فقدان افراد متخصص در رشته مشاوره خانواده ). فقدان دوستان آگاه و دلسوز
14- بیماري رواني شديد يكي از زوجین مثل وسواس . سوء ظن عدم تشابه طبقاتي (زيرا كه امكانات اجتماعي متفاوت معمولا" ديدگاھھاي مختلفي را بوجود مي آورد.
15- برطرف نشدن نیاز جنسي زوجین(كه ممكن است باعث اعتیاد، روابط جنسی خارج از سیستم خانواده ،مشكلات جسمي و رواني زوجین . ودر نھايت منجر به طلاق شود)
16- كاھش قباحت طلاق در بین افكار عمومي.
17- فحشاء و روابط جنسي خارج از سیستم خانواده.
18- بي خانماني و فقر.
19- عدم شناخت كافي از ھمديگر در قبل از ازدواج.
20- نبود آموزش ھاي مناسب قبل از ازدواج.
21- عدم مشورت با والدين و استفاده نكردن از تجارب آنھا
22- ازدواج ھاي اجباري (ازدواج (فروش) دختران به افراد مسن پولدار)  
23-ازدواج ھاي مصلحتي . (در بین كساني كه قبل از ازدواج رسمي، رابطه داشته اند
 24-بالا رفتن سطح توقعات افراد( در اثر ادامه تحصیل ، يك شبه پول دار شدن ، ارتقاء موقعیت اجتماعي)
25- عدم درك تفاوت ھاي ھمديگر توسط زوجین
26- عدم وجود بلوغ فكري
 نبود روحیه از خود گذشتگي و ايثار در بین زوجین مطلقه 27-
 28- نبود آموزش ھاي مناسب قبل از ازدواج
29- عدم مشورت با والدين و استفاده نكردن از تجارب آنھا
30- زياده خواھي و توقعات نابجا
ضعف اعتقادات مذھبي (خشونت علیه زنان . عدم صبر و تحمل) 31-
32- عدم تلاش براي اصلاح امور
33- عدم درك متقابل . ( مثلا مرد توان مالي خريد كالاھائي يا انجام كارھائي را ندارد ولي زن بطور مداوم درخواست انجام آن كارھا را میكند و اين امر در دراز مدت باعث طلاق مي شود)


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب