اعاده حيثيت نياز به شاکي خصوصي دارد پس با مراجعه به دادسرا و طرح شکايت عليه فرد مزبور ميتوان به اين کار مبادرت ورزيد.
ارکان اعاده حيثيت
1.    ورود ضرر مادي يا معنوي به فردخاص
2.    ضرر و زيان ناشي از تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص
3.    کوتاهي و قصور قاضي
4.    جبران خسارت توسط دولت در صورت عدم تقصير قاضي
5.    اعاده حيثيت از متهم


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب