هرگاه در اثر تفسير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حکم يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد، در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است و در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در هر حال از متهم اعاده حيثيت مي‌گردد.
مصوبات قوه مقننه
ماده 58 قانون مجازات اسلامي: هرگاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در تطبيق حکم بر مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه کسي گردد در مورد ضرر مادي در صورت تقصير، مقصر طبق موازين اسلامي ضامن است
و در غير اين صورت، خسارت به وسيله دولت جبران مي‌شود و در موارد ضرر معنوي چنانچه تقصير يا اشتباه قاضي موجب هتک حيثيت از کسي گردد بايد نسبت به اعاده حيثيت او اقدام شود.


ماده 10قانون مسئوليت مدني: کسي که به حيثيت و اعتبارات شخصي يا خانوادگي او لطمه وارد شود مي‌تواند از کسي که لطمه وارد آورده‌است جبران زيان مادي معنوي خود را بخواهد هر گاه اهميت زيان و نوع تقصير ايجاب نمايد دادگاه مي‌تواند
در صورت اثبات تقصير علاوه بر صدور حکم به خسارت مالي حکم به رفع زيان از طريق ديگر از قبيل الزام به عذرخواهي و درج حکم در جرايد و امثال آن نمايد.


ماده698 قانون مجازات اسلامي: هر کسي به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شکواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضا يا بدون آن اکاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را بر خلاف حقيقت راساً يا به عنوان نقل قول به شخص حقيقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد،
اعم از اين که از طريق مزبور به نحوي از انحا ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده? حيثيت در صورت امکان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محکوم شود.
ماده 62  مکرر قانون مجازات اسلامي:محکوميت قطعي کيفري در جرايم عمدي به شرح زير، محکوم عليه را از حقوق اجتماعي محروم مي‌کند و پس از انقضاي مدت تعيين شده و اجراي حکم رفع اثر مي‌گردد:
1.محکومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراي حکم.
2.محکومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يک سال پس از اجراي حکم.
3.محکومان به حبس تعزيري بيش از سه سال، دو سال پس از اجراي حکم.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب