ميزان همسرآزاري در شوهراني كه مواد مخدر استفاده مي‌كنند، بيشتر از شوهراني است كه مواد مخدر استفاده نمي‌كنند. همچنين ميزان همسر آزاري در شوهراني كه سابقه بيماري رواني دارند بيشتر از شوهران سالم و ميزان همسر آزاري جسمي‌و رواني در زنان شاكي بيشتر از زنان عادي است.
همچنين پژوهشگران بر اين اعتقادند كه در حقيقت، همسرآزاري تك علتي نبوده و عوامل بسياري به ويژه اعتياد و الكليسم با آن رابطه‌اي نزديك دارند.در قانون همسرآزاري به عنوان يک جرم شناخته نشده است
برطبق ماده 2 قانون مجازات اسلامي‌، به فعل و يا ترک فعلي که براي آن مجازات تعيين شده باشد، جرم مي‌گويند. بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت که اگر براي عملي در قانون، مجازاتي تعيين نشده باشد، آن عمل جرم قلمداد نمي‌شود و جزو اعمال مباح در جامعه است؛ مگر آن‌که موجب خسارت مادي- و يا بعضاً معنوي- بر افراد و يا اشياء شود که تنها جنبه جبران خسارت به خود مي‌گيرد. از اين تحليل ساده مي‌توان چنين نتيجه گرفت که همسرآزاري به عنوان يک جرم شناخته نشده است. همان‌گونه که بيان گرديد خشونت خانگي داراي ابعاد گوناگوني از جسمي‌ و رواني و... است که مقررات کلي قوانين جزا در اين خصوص کفايت نمي‌کند.
به‌طورکلي مي‌توان بيان داشت از مجموع خشونت‌هاي انجام‌شده عليه زنان، آن‌چه که به عنوان جرم در قوانين ايران تلقي مي‌گردد عبارتست از:
ماده 608 ق( توهين)، 619 (تعرض يا مزاحمت به زنان در معابر و مکان‌هاي عام)، ماده 621 (تشديد آدم‌ربايي از بعد ورود آسيب حيثيتي)، مواد 621 و 624 (آزار به زن باردار)، ماده  642(عدم پرداخت نفقه)، 646 (ازدواج قبل از بلوغ)، ماده 669 (تهديد به قتل و ضرر‌هاي نفساني)، ماده 641 (ايجاد مزاحمت مخابراتي) و مواد کلي ناظر بر ديه و ضرب و جرح و مجازات‌هاي حاصل از آن.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب