‌ماده 526 - مستثنيات ديِن تا زمان حيات محكوم عليه جاري است.
‌ماده 527 - چنانچه رأي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
2 – مستثنيات دين در آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجراء و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرائي :
ماده61 ـ اموال و اشياء زير از مستثنيات دين است و بازداشت نمي شود:
1ـ مسكن متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
2ـ لباس‚ اشياء‚ اسباب و اثاثي كه براي رفع حوائج متعهد و اشخاص واجب النفقه او لازم است.
3ـ آذوقه موجود به قدر احتياج سه ماهه متعهد و عائله او.
4ـ وسائل و ابزار كار كسبه‚ پيشه وران و كشاورزان متناسب با امرار معاش خود و اشخاص واجب النفقه آنان.
5 ـ وسيله نقليه متناسب با نياز متعهد و اشخاص واجب النفقه او.
6 ـ ساير اموال و اشيائي كه به موجب قوانين خاص‚ غيرقابل توقيف مي باشد.
تبصره1ـ در صورت فوت متعهد‚ ديون از كليه اموال بجامانده از او بدون استثناء چيزي‚ استيفاء مي شود.
تبصره2ـ در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشياء موصوف با نياز اشخاص فوق الذكر‚ رئيس ثبت محل با توجه به وضعيت خاص متعهد و عرف محل‚ مطابق ماده 169 اين آئين نامه اتخاذ تصميم خواهدكرد.
3 - مستثنيات دين در قانون اجراي احکام مدني :
ماده 65 - اموال زير براي اجراي حكم توقيف نميشود:
1 - لباس و اشياء و اسبابي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم‌عليه و خانواده او لازم است.
2- آذوقه به قدر احتياج يك ماهه محكوم‌عليه و اشخاص واجب‌النفقه او.
3 - وسائل و ابزار كار ساده كسبه و پيشه‌وران و كشاورزان.
4 - اموال و اشيائي كه بموجب قوانين مخصوص غير قابل توقيف ميباشند.
تبصره - تصنيفات و تأليفات و ترجمه‌هائي كه هنوز بچاپ نرسيده بدون رضايت مصنف و مؤلف و مترجم و در صورت فوت آنها بدون رضايت‌ ورثه يا قائم‌مقام آنان توقيف نميشود.
4 - مستثنيات دين در قانون نحوه اجراي محکوميت هاي مالي :
ماده24- مستثنيات دين صرفاً شامل موارد زير است:
الف- منزل مسکوني که عرفاً در شأن محکومٌ‌عليه در حالت اعسار او باشد.
ب- اثاثيه مورد نياز زندگي که براي رفع حوائج ضروري محکومٌ‌عليه و افراد تحت تکفل وي لازم است.
ج- آذوقه موجود به قدر احتياج محکوم‌ٌعليه و افراد تحت تکفل وي براي مدتي که عرفاً آذوقه ذخيره مي‌شود.
د- کتب و ابزار علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شأن آنها
ه- وسايل و ابزار کار کسبه، پيشه‌وران، کشاورزان و ساير اشخاص که براي امرار معاش ضروري آنها و افراد تحت تکفلشان لازم است.
و- تلفن مورد نياز مديون
ز- مبلغي که در ضمن عقد اجاره به موجر پرداخت مي‌شود، مشروط بر اينکه پرداخت اجاره‌بها بدون آن موجب عسر و حرج گردد و عين مستأجره مورد نياز مديون بوده و بالاتر از شأن او نباشد.
تبصره1- چنانچه منزل مسکوني محکومٌ‌عليه بيش از نياز و شأن عرفي او در حالت اعسارش بوده و مال ديگري از وي در دسترس نباشد و مشارٌاليه حاضر به فروش منزل مسکوني خود تحت نظارت مرجع اجراءکننده رأي نباشد به تقاضاي محکومٌ‌له به‌وسيله مرجع اجراءکننده حکم با رعايت تشريفات قانوني به فروش رفته و مازاد بر قيمت منزل مناسب عرفي، صرف تأديه ديون محکوم‌ٌعليه خواهد شد مگر اينکه استيفاي محکوم‌ٌبه به طريق سهل‌تري مانند استيفاء از محل منافع بخش مازاد منزل مسکوني محکوم‌ٌعليه يا انتقال سهم مشاعي از آن به شخص ثالث يا طلبکار امکان‌پذير باشد که در اين‌صورت محکومٌ‌به از طرق مذکور استيفاء خواهد شد.
تبصره2- چنانچه به حکم قانون مستثنيات دين تبديل به عوض ديگري شده باشد، مانند اينکه مسکن به دليل قرار گرفتن در طرح‌هاي عمراني تبديل به وجه گردد، يا در اثر از بين رفتن، عوضي دريافت شده باشد، وصول محکومٌ‌به از آن امکان‌پذير است، مگر اينکه محرز شود مديون قصد تهيه موضوع نخستين را دارد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب