به عبارتي ديگر بايد بيان داشت اين تصور اشتباه است و افردا همواره مي بايست حقوق خود را بشناسد و بدان پايبند باشند و هيچ گاه منافع خود را بر منافع ديگران ترجيح و متعاقباً اقدام به نقض آن منافع ننمايند.
از طرفي ديگر بايد بيان داشت که مالکان منازل م مغازه ها نيز نمي توانند اقدام قانوني مبني بر جلوگيري از پارک نمودن خودرو توسط ديگران نمايند. بطور مثال در پرونده اي فردي به واسطه پارکينگ نداشتن مجبور بود خودروي خود را در خيابان پارک کند. ايشان هر روز خودروي خود را در مقابل ساختماني که رفت و آمد بيشتري داشت به لحاظ امنيت پارک مي نمود. پارک بودني طولاني خودرو در طي روز موجب رنجش همسايه گرديده بود. متعاقباً آنان اقدام به طرح دعواي مزاحمت عليه صاحب ماشين نمودند، اما دعواي آنان به واسطه اينکه ايشان حقي نسبت به فضاي مقابل منزل نداشتند مورد پذيرش قرار نگرفت.
بنابراين ملاحظه مي گردد که ما نسبت به بسياري از حقوق، منافع و نيز الزامات قانوني خود ناآگاه هستيم و اين عدم آگاهي هزينه هاي سنگيني را براي خودمان و نيز دستگاه قضايي کشور در پي خواهد داشت.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب