بخش ثبتي، هر شهر براساس مقررات و نقشه هاي ثبتي اداره ثبت اسناد و املاک به چندين بخش تقسيم مي شود که جهت مکان يابي يا براي تعيين موقعيت مکاني صورت مي پذيرد. در شهر تهران، املاک به دوازده بخش ثبتي تقسيم شده است: مثلاً املاک واقع در شهرک راه آهن و کن و در بخش 10 ثبتي تهران و املاک واقع در فرشته، نياوران، و سعادت آباد و .... در بخش 11 ثبتي تهران واقع است.
شماره پلاک ثبتي: اداره کل ثبت اسناد و املاک، جهت شناسنايي هر ملک شماره اي را به صورت اصلي و فرعي در نظر مي گيرد که اين شماره در صفحه دوم سمت راست دفترچه مالکيت درج مي شود. براي تشخيص، شماره اصلي و فرعي با علامت مميز(/) از هم جدا مي شود
شماره اصلي در سمت چپ و شماره فرعي در سمت راست نوشته مثال 72/1617 عدد 72 که سمت چپ مميز نوشته شده، شماره اصلي ملک است و عدد 1617 که در سمت راست مميز نوشته شده است شماره فرعي محسوب مي شود.
چند نکته:
نکته 1: فاصله پلاکهاي اصلي و پلاک هاي فرعي از هم با خط تيره (-) در اسناد مالکيت درج مي شود.
مثال: 211-253-254/6932-6933 اعداد 211-253-254 سمت راست مميز، شماره هاي فرعي محسوب مي شود و اعداد 6932 و 6933 سمت چپ مميز شماره هاي اصلي محسوب مي شوند.
نکته 2: شماره هاي پلاک ثبتي املاک عموماً به چهار صورت در اسناد ماليکت درج مي شود:
الف) يک شماره اصلي و يک شماره فرعي؛ مثل 1275/172
ب) يک شماره اصلي و چند شماره فرعي: مثل 47-46-45/32
ج) يک شماره اصلي، بدون شماره فرعي ( به دليل فقدان شماره فرعي9: مثل 126 (اصلي)
د)چند شماره اصلي و چند شماره فرعي: مثل 211-253-6932/254/6933
در صفحه سوم اسناد مالکيت پلاک هاي فرعي و اصلي و حدود اربعه ملک (شامل: شمال، شمال شرق، جنوب و غرب) و مساحت کل عرصه (زمين) با حروف درج مي شود.
نکته: ممکن است برخي از املاک فاقد مساحت و حدود اربعه باشد و تنها داراي پلاک ثبتي باشد. در اين صورت براي تعيين مساحت ملک براساس وضع موجود براي تعيين ابعاد و مساحت آن از نقشه ثبتي توسط کارشناسان ثبتي استفاده مي شود.
شماره تفکيکي: به شماره تفکيکي، شماره قطعه هم گفته مي شود، در صورتي که ملک ثبت شده اي توسط اداره کل ثبت اسناد و املاک به دو يا چند قطعه کوچکتر تقسيم شود، درصورتمجلس تنظيمي براي هر قطعه شماره اي مشخص مي شود و آن را شماره قطعه تفکيکي مي نامند.
نکته 1: هر قطعه تفکيکي به صورت مجزا قابليت تملک دارد و براي آن مي توان سند مالکيت شش دانگ از اداره ثبت محل دريافت کرد.
نکته 2: شماره قطعه تفکيکي در آپارتمان ها، معمولاً همان رديف صورتمجلس تفکيکي است. اين شماره در سند، بنچاق، صورت مجلس و يا نقشه تفکيکي درج و ذکر مي شود.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب