با سلام فرض کنيد10 سال پيش 1000 متر از کل ارثيه پدري را من و برادرم با رضايت فروخته باشيم (هرکدام 500 متر) و به هرکدام سه ميليون تومان سهم رسيده باشد و برادرم سه ميليون تومان حاصل از فروش زمين را به من قرض داده باشد، حال بعد از ده سال بنده بايد سه ميليون تومان را به نرخ روز حساب کرده و پس دهم يا به اندازه 500 متر از زمين هاي باقيمانده زمين پس بدهم؟
پاسخ: به لحاظ حقوقي قرض جزء عقود معين بوده که بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را  بطرف ديگر تمليک مي کند که طرف مزبور مثل آن را از حيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و درصورت تعذر رد مثل، قيمت يوم الرد را بدهد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب