«قتل عمدي سلب عمدي حيات از ديگري برخلاف قانون است» به بيان بهتر، به سلب حيات اشخاص با اراده و اختيار قتل عمد گفته مي‌شود. با وجود اينکه حقوق دانان تعاريفي را در زمينه قتل و انواع آن ارائه داده‌اند، قانون مجازات اسلامي در تعريف قتل عمدي ساکت مانده و صرفاً به ذکر مصاديتي از اين نوع قتل (قتل عمدي) بسنده نموده است.
   بنابر ماده291ق.م.ا: «جنايت در موارد زير عمدي محسوب مي‌شود:
    1- هرگاه مرتكب با انجام كاري قصد ايراد جنايت بر فرد يا افرادي معين يا فرد يا افرادي غير‌معين از يك جمع را داشته باشد و در عمل نيز جنايت مقصود  واقع شود، خواه كار ارتكابي نوعاً موجب وقوع آن جنايت بشود، خواه نشود.
    2- هرگاه مرتکب، عمداً كاري انجام دهد كه نوعاً موجب جنايت واقع شده، مي‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنايت را نداشته باشد.
   3- هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنايت را نداشته و كاري را هم كه انجام داده است‌، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنايت واقع شده، نمي‌شود، لكن درخصوص مجني‌عليه، به علّت بيماري، ضعف، پيري يا هر وضعيت ديگر ويا به علت وضعيت خاص مکاني يا زماني نوعاً موجب آن جنايت مي‌شود، مشروط بر آن‌كه مرتکب به وضعيت نامتعارف مجني عليه يا وضعيت خاص مکاني يا زماني آگاه و متوجه باشد.
4- هرگاه مرتکب قصد ايراد جنايت داشته باشد، بدون آن‌كه فرد يا جمع معيني مقصود ويباشد، و در عمل نيز جنايت مقصود  واقع شود. مانند بمب گذاري در اماکن عمومي».
     


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب