مشخصات زن(خوانده) و شوهر (خواهان )نوشته شود و در صورت در دسترس نبودن دادنامه به شماره دادنامه و شماره پرونده مربوطه استناد خواهد شد .و در صورت در دسترس نبودن اطلاعات مربوط به عقدنامه به حد کفايت و در حد مشخص کردن مشخصات حکم و شماره پرونده اکتفا ميشود . بعد از تنظيم دادخواست بايد استشهاديه تهيه شود و بوسيله افراد مورد نظر امضاء شود . ( بر فرض در يک برگه a4   و يا برگه سفيد )
 استشهاديه محلي
بدينوسيله از اهالي محترم محل و مطلعين مومن و مسلمان طلب گواهي مي نمايم مبني بر اينکه آيا علم و اطلاع کامل و کافي داريد که اينجانب . . . . . . . توان و استطاعت مالي ندارم تا ميزان محکوم به را بپردازم .چنانچه از موارد مندرج کاملاً مطلع هستيد ذيل ورقه را گواهي نمائيد .
 مراتب مورد گواهي اينجانبان است
1-. . . ..                امضا
2- . . . .                امضا
3- . . . .                امضا
4- . . . .                امضا
5-. . . . .               . . . .
بديهي ست افراد امضاء کننده نبايد از فاميل و اقوام نزديک خواهان (معسر) باشند.
بعد از تکميل فرم قضائي و استشهاديه مذکور مراتب به امضاء مي رسد و بهمراه بقيه مدارک تهيه شده  براي ابطال تمبر به واحد الصاق تمبر مجتمع قضائي  صادر کننده حکم مهريه برده ميشود .
بعد از ابطال تمبر و تهيه پوشه که هزينه چنداني ندارد بايد از مدارک موجود در دو نسخه ديگر کپي تهيه کرده و براي رسيدگي موضوع اعسار دستور رياست و يا معاونت مجتمع قضائي را بر روي پرونده اخذ کرد و سپس پرونده را به دفتر دادگاه صادر کننده حکم مهريه تقديم کرد (البته ممکن است بعد از ثبت کامپيوتري ادامه کارها خودبخود انجام شود که شايان پيگيريست ).
بعد از اين مرحله براي رسيدگي به دادخواست وقت رسيدگي تعيين ميشود که در صورت کمبود وقت ميتوان خواستار اختصاص دادن وقت رسيدگي فوق العاده شد (که موافقت با آن بستگي به نظر رياست دادگاه دارد ) .
 بعد از تعيين وقت و احضار خواهان و خوانده معمولاً در برگه احضاريه مشخص ميشود که شهود بايد حضور داشته باشند اما در غير آنصورت هم بهتر است شهود امضا کننده براي جلسه رسيدگي حضور داشته باشند و آماده براي دادن شهادت باشند .
 براي رسيدگي به خواسته فرد معسر از پرداخت مهريه ،يا فرد معسر بايد شخصاً حضور داشته باشد و يا مي تواند در صورت وجود مشکلات ( از جمله وجود برگ جلب ) به دادگاه لايحه تقديم کند که اين کار بدون مانع خواهد بود و در روند رسيدگي تاثير خاصي نخواهد داشت . اما در صورت عدم حضور خواهان (معسر) و نبودن وکيل و ندادن لايحه دادخواست خواهان رد خواهد شد.
 لايحه نيز همان مطالبي ست که مورد نظر خواهان و يا خوانده است که قرار است در دادگاه در بيان دلايل و يا دفاع از خود بيان کند .که پيشنهاد ميشود حتماً از طرف فرد متخصص و کارشناس نوشته شود . در خصوص رسيدگي به اعسار بايد توجه داشت عدم حضور خوانده (زوجه ) مانع رسيدگي به اعسار نميباشد و در صورت عدم حضور زوجه نيز حکم متناسب با شرايط خواهان صادر خواهد شد فقط کافيست ابلاغ لازم به زوجه صورت گرفته باشد . اما حضور زوجه از اين جهت مهم است تا بتواند موارد خلاف واقع که مورد اشاره زوج است را به دادگاه معرفي نمايد و احياناً پنهانکاريهاي مالي و يا انتقال اموال را به دادگاه اطلاع دهد . بعد از صدور حکم در اين ارتباط و تعيين مبلغ مشخص براي اقساط ماهيانه و يا پذيرفتن اعسار کامل به شرط اثبات نداري کامل و قطعي شدن حکم صادره بديهي است امکان بازداشت فرد معسر ديگر بخاطر نداشتن امکانات مالي براي پرداخت يکجاي مهريه منتفي ميشود . اما در صورتي که مقدار اقساط ماهيانه مشخص باشد و اقساط پرداخت نشود مورد پيگرد اجراي احکام قرار گرفته و ممکن است بازداشت شود


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب