هر گاه هنگام عقد نکاح مهريه تعيين نشود و پس از نزدیکي و قبل از تراضي بر مهريه اي معين بر حسب شرافت و وضعيت خانوادگي زوجه و اوضاع و احوال او مهريه تهيه می شودکه آن را مهرالمثل گویند.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب