مهري که در عقد نکاح معين شده يا تعيين آن به شخص ثالث واگذار مي شود را مهرالمسمی می گویند.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب