در صورتي که شوهر از پرداخت نفقه همسر خود استنکاف نمايد، زن مي‌تواند جهت مطالبه نفقه معوق و همچنين تعيين نفقه جاري و آينده به دادگاه مراجعه نمايد. طرح دعوي بوسيله ارائه دادخواست به دادگاه خانواده انجام مي‌شود. با وقوع نکاح دايم، زوجه حق مطالبه نفقه و تعقيب آن را خواهد داشت و در دعوي مطالبه نفقه، اصل بر عدم پرداخت نفقه از ناحيه زوج است. به اين ترتيب زوج بايد دلايل پرداخت نفقه به زوجه را ارايه کند و در صورتي که زوج نتواند پرداخت نفقه را ثابت کند، دادگاه بايد به نفع زوجه حکم صادر کند. بنابراين اثبات زوجيت با ارائه عقدنامه و يا مدرکي ديگر به عهده زن است. و اثبات پرداخت نفقه و يا عدم تمکين زن به عهده شوهر مي‌باشد. علي‌هذا اگر مرد براي فرار از پرداخت نفقه منکر زوجيت شود يا دعوي عدم تمکين همسرش را مطرح کند، بايستي اين موضوع را در دادگاه اثبات نمايد والا محکوم به تأديه نفقه خواهد شد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب