نفقه زوجه دائم مشروط به تمکين او است و در صورتي که وي تمکين ننمايد، نفقه به او تعلق نمي‌گيرد. اما نفقه ساير اقارب واجب‌النفقه بدون قيد و شرط است.
    در صورتي که زن در بدو ازدواج از حق حبس استفاده نمايد، يعني تمکين را مشروط به پرداخت مهريه نمايد، حتي بدون تمکين نيز مستحق نفقه خواهد بود (ماده 1085).
    در تأمين نفقه مستثنيات دين رعايت نمي‌شود و به ميزان نفقه از اموال شخص محکوم برداشت مي‌شود. حتي مي‌توانند با اجازه دادگاه و به حساب مديون از اشخاص ديگر استقراض نمايد (ماده 1205).
    در طلاق رجعي، نفقه زن در ايام عده (سه ماه و ده روز) بر عهده مرد خواهد بود. در طلاق بائن و فسخ نکاح نفقه به زن تعلق نخواهد گرفت. ولي در هر حال اگر زن باردار باشد پس از طلاق يا فسخ نکاح و تا زمان وضع حمل، نفقه بر عهده مرد است.
    در عده وفات نفقه زن از اموال کساني که نفقه بر عهده آنها است تأمين خواهد شد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب