اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۴/۷- مورخ ۱۰/۱/۱۳۶۰ چنین بیان نموده است :   در صورتی که تنها فرد عاجز خود شخصا چنین درخواستی نماید مرجع قضائی برای وی امین معین می نماید و بنابر مستفاد از ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی و همچنین مستنبط از مواد ۱۰۳و۱۰۷ و ۱۱۳ و ۱۲۳ همین قانون …. چون در خصوص اینکه بستگان وی چنین تشخیص دهند و از مرجع قضائی در خواست امین نمایند …… چون در قانون نصی وجود ندارد مرجع قضایی نمی تواند بنا به درخواست آنان ترتیب اثر دهد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب