بر اساس ماده 391 قانون مدني فروشنده ملزم است که ثمن را مسترد نمايد ، در اين خصوص آيا منظور از ثمن در اين ماده همان مبلغي است که خريدار پرداخت نموده يا قيمت روز ملاک است
مطابق ماده391 قانون مدني در صورت مستحق للغير در آمدن کل يا بعض از مبيع، بايع بايد ثمن مبيع را مسترد دارد و منظور از ثمن همان مبلغي است که مشتري پرداخت نموده و قيمت روز ملاک نمي باشد و علاوه بر ان بايع از عهده غرامت وارده بر مشتري نيز بر ايد و غرامات در اين ماده شامل هزينه هايي از قبيل مخارج اياب ذهاب و نگهداري بيع و هزينه هاي دادرسي و حق الوکاله وکيل و انتقال آن است که خريدار تا زمان استرداد ثمن متحمل شده است. بديهي است تعيين ميزان غرامت و نحوه محاسبه آن در صلاحيت دادگاه رسيدگي کننده است. که عندالزوم با جلب نظر کارشناس بايد اقدام شود ( نظريه مشورتي اداره کل حقوقي قوه قضائيه شماره8252/7 د مورخ 1368/12/8)


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب