د – ثبت ازدواج و طلاق و نقل تحولات.
هـ – صدور گواهي ولادت براي اتباع خارجه.
و – تنظيم دفاتر ثبت کل وقايع و نام خانوادگي.
ز – جمع‌آوري و تهيه آمار انساني سراسر کشور و انتشار آن.
ح – وظايف مقرر ديگري که طبق قانون به عهده سازمان گذاشته شده است.
‌ماده 45 – هر گاه ‌هويت و تابعيت افراد مورد ترديد واقع گردد و مدارک لازم جهت اثبات آن ارائه نشود مراتب براي اثبات ‌هويت به مراجع انتظامي‌ و براي اثبات ‌تابعيت به شوراي تأمين شهرستان ارجاع و در صورت تأييد طبق مقررات اقدام خواهد شد.
‌تبصره – در جلسات شوراي تأمين شهرستان که به منظور فوق تشکيل مي‌گردد رييس اداره ثبت احوال محل نيز با داشتن حق رأي شرکت خواهد‌داشت.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب