عقد رهن نسبت به مرتهن جايز و نسبت به راهن لازم است و بنابراين، مرتهن مي‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند ولي راهن نمي‌تواند قبل از اينکه دين خود را ادا نمايد و يا به نحوي از انحاء قانوني از آن بريء شود رهن را مسترد دارد و همچنين به موت راهن يا مرتهن رهن منفسخ نمي‌شود ولي در صورت فوت مرتهن راهن مي‌تواند تقاضا نمايد که رهن به تصرف شخص ثالثي که به تراضي او و ورثه معين مي‌شود داده شود در صورت عدم تراضي، شخص مزبور از طرف حاکم معين مي‌شود. در ادامه بايد متذکر شد که يد مرتهن اماني محسوب شده و در صورت تلف يا ناقص شدن مال مرهونه به شرط تقصير مسئوليت خواهد داشت البته اگر بعد از پرداخت دين از سوي مديون و درخواست رفع فک رهن، اين مهم انجام نگيرد مسئوليت مرتهن از فرض تقصير به فرض مسئوليت مطلق يعني مسئوليت (بدون توجه به تقصير مرتهن با فرض تلف شدن مال مرهونه) منتقل خواهد شد؛ به عبارت ديگر يد مرتهن از حالت اماني به حالت ضماني تبديل خواهد شد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب