فک رهن به معناي اين است که عين ومرهونه را از قيد رهن خارج کنند که مي توان اين کار را از طريق دادن دين انجام داد و يا اين که دائن را ابراء کرده که در اين صورت پس از فک رهن ديگر ديني وجود ندارد براي مثال شخصي ملک خود راکه در رهن است مي فروشد و تعهد مي کند که پس از پرداخت بدهي خود به مرتهن براي انتقال سند رسمي ملک به خريدار اقدام کند ولي در زمان تعيين شده تعهد خود را انجام نمي دهد در اين جا خريدار مي تواند براي بدست آوردن حق خود ابتدا الزام فروشنده را به انجام دادن تعهد بخواهد يا موجبات پرداخت بدهي به مرتهن و يا فک رهن انجام گيرد همچنين زماني که فردي براي گرفتن وام سند ملکي را در رهن بانک مي گذارد و مدعي مي شود که تمامي اقساط را پرداخت مي کند در مورد اموال منقولي که به رهن مي گذارد ممکن است در حالي که راهن دين خود را پرداخت مي کند همچنان ملک در رهن باقي بماند و يا اين که امکان دارد که مال منقولي که مورد رهن قرار گرفته توسط راهن فروخته شود و يا اين که راهن (فروشنده) تعهداتي را که مبني بر فک رهن بوده انجام ندهد در تمام اين موارد مي توان دادخواست الزام به فک رهن تقديم نمود .


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب