بين مرد  و مادر و جدات زن او چه نسبي چه رضاعي
    بين مرد و زني که در گذشته زن پدر و يا زن يکي از اجداد يا زن پسر يا زن يکي از نوادگان او بوده است (حتي قرابت رضاعي )
    بين مرد و دختران از اولاد زن از هر درجه که باشد (قرابت رضاعي هم شامل مي شود) البته آنچه گفته شد در صورت رابطه ي زناشويي بين زن و شوهر باشد و همينطور در محارم سببي نيز حکم زنا و شبهه مانند نزديکان نسبي است بدين معنا که اگر مردي به شبهه يا زنا با زني نزديکي کند، آن زن از جهت به وجود آوردن حرمت در نکاح در حکم همسر او است و نتيجه مي گيريم نمي تواند حرمت در نکاح در حکم همسر او است و نتيجه مي گيريم نمي تواند با مادر يا دختر آن ازدواج کند و پسر اين مرد هم حق ازدواج با زن را ، که در حکم مادر اوست ندارد.
پس سببيت هم به مانند نسبيت ايجاد ممنوعيت در امر ازدواج مي کند.
که شوهر واحدي داشته اما يک نکته و آن اينکه اگر دختر و پسري از زني شير بخورند و شوهر زن در هرکدام متفاوت باشد باهم حرمت براي ازدواج ايجاد مي کند که قانون آن را رد کرده است و فقه هم بر آن صحه گذاشته آنچنان که ماده 1046 قانون مدني مي گويد :
اگر يک زن يک دختر و يک پسر رضاعي داشته باشد که هر يک را از شير متعلق به شوهر ديگر شير داده باشد آن پسر و يا آن دختر برادر و خواهر رضاعي نبوده و ازدواج بين آنها از اين حيث ممنوع نمي باشد .
پس اگر :
    دختر و پسري از زني شير بخورند که مرد واحدي مسبب آمدن شير در سينه زن شده است نمي توانند با يکديگر ازدواج کنند.   (منع ازدواج)
    دختر و پسري از زني شير بخورند که دو مرد متفاوت مسبب آمدن شير در سينه زن شده است مي توانند با يکديگر ازدواج کنند. (جواز ازدواج)


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب