چند نکته:
نکته 1 ) ظاهراً مقصود از اين ماده اين است که زن فقط تا زماني که شوهر بيمار است مي تواند از نزديکي امتناع ند و در صورت بهبودي مرد اين حق از وي برداشته  مي شود .
نکته 2 ) حق مطلب در عدم ضرر رساندن است حال اگر شوهر از وسايلي استفاده کند که مانع رسيدن بيماري به زن شود و خوف بيماري برطرف شود حق امتناع هم از بين مي رود .
نکته 3 ) در صورت اختلاف بين زن و شوهر در اين مورد حاکم براي روشن شدن وضعيت و فع مشکل شوهر را به اهل خبره معرفي مي کند .
نکته 4) اين مسئله در مورد قبل از عقد يا بعد از عقد،علم به بيماري و جهل به بيماري يکي است فسخ عقد نمي شود ولي دو حق را براي زن در بردارد
    امتناع از نزديکي کردن زوج
    استحقاق نفقه ،زيرا اين خودداري وظيفه شرعي زن است از خوف بيمار نشدن وي ،
نکته 5 ) اين ماده مي تواند براي مرد هم اين حق را بياورد يعني اينکه اگر زن بيماري مقاربتي داشته باشد مرد مي تواند از نزديکي با وي امتناع کند و اينجا هم با وجود اينکه زن بيمار است باز نفقه ي وي قطع نمي گردد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب