مطلبي که نياز است در اين جا آورده شود اين است که در خصوص عيوب زن 3 حالت متصور است که آن حالت ها در زير آورده شده توجه بفرماييد .
حالت اول چنانچه در حالت عقد موجود باشد ترديدي نيست که موجب خيار براي مرد است و همانطور که در مواد قانوني آمده است .
حالت دوم زماني است که پس از عقد و انجام نزديکي ايجادد گردد،دراين حالت فقها نظر دارند که موجب فسخ نمي شود و مرد اختيار فسخ نخواهد داشت .
چرا که :
    اولاً : نزديکي به منزله ي تصرف بوده که مانع از رد به جهت عيب است .
    ثانياً : عقد به صورت لازم انجام گرفته و درستي در بقاي آن است .
    ثالثاً : چنانچه پس از عقد و قبل از نزديکي عيبي از عيوبي که براي زن گفته شد ايجاد گردد نسبت  به حق فسخ براي مرد 2 نظر مي باشد ، عده ي کمي قائل به اين هستند که مرد مي تواند عقد را فسخ کند و از زن جدا شود که اين جدا شدن همان فسخ مي شود . اما مشهور آن است که اختيار فسخ از مرد در اين صورت گرفته مي شود و قانون مدني هم از اين نظر تبعيت نموده و به طور مطلق عيوب متجدده پس از عقد را موجب خيار ندانسته اند .
اما در مورد مرد اگر عيب هاي عنن و جنون بعد از عقد هم به وجود بيايد ديگر مانند زن نيست بلکه اين امر براي زن حق فسخ مي آورد گرچه جنون زن ، اگر بعد از نکاح عارض و ماندگار شود حق فسخ نمي آورد (ماده 1125 قانون مدني ) و اين امر با علم زوجين قبل از عقد نسبت به امراض مذکوره در طرف ديگر حق فسخ را از بين مي برد.
پس يکي از راه هاي از بين رفتن حق فسخ علم به بيماري طرف مقابل قبل از عقد است .
( با توجه به مواد 1124 و 1125 و 1126 قانون مدني)


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب