زماني که  حکم طلاق صادر شده و قطعي شود دادگاه دستور داده در اين طلاق در دفاتر طلاق ثبت خواهد شد و اگر زوجين براي طلاق صادر شده توافقي کنند اين توافق تاثيري در موضوع ثبت ندارد و همچنان طلاق ثبت خواهد شد اما نکته ايي که قابل توضيح بيشتر است اين است که اگر دادگاه گواهي عدم امکان سازش صادر کند سپس زوجين با يکديگر توافقي در اين صدور بکنند چند صورت متصور است که بطور مختصر توضيح خواهيم داد .
    الف )اگر زوج تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش را به دادگاه تقديم کرده باشد و دادگاه اين گواهي را صادر کرده باشد از آن جايي که اين گواهي اجازه ي طلاق است نمي توان زوج را مجبور کرد که طلاق بگيرد بلکه مي تواند که از اين اجازه عدول کند به هر طريقي زوج در اين حدود اختيار دارد که يا استفاده کند و يا صرف نظر کند .
    ب)اگر زوجه تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش داده باشد با آن موافقت شود زوجه با وکالتي که در طلاق دارد مي تواند خود را مطلقه سازد و نيازي به زوج نيست .
    ج)اگر بر اساس توافق زوجين تقاضاي صدور گواهي عدم امکان سازش شود و سپس زوج از طلاق منصرف شود نمي توان زوج را مجبور به طلاق کرده و دادگاه نيز براي صدور حکم طلاق مجوز ندارد .
    د)اگر گواهي عدم امکان سازش به علت سوء رفتار زوج و يا عسر و حرج باشو و يا اين که حکم طلاق را دادگاه به علت عجز از پرداخت نفقه و يا استنکاف زوج از پرداخت نفقه صادر کرده باشد اگر نتوان زوج را مجبور به طلاق کرد در اين جا دادگاه مجاز به طلاق زوجه خواهد بود و نماينده ي دادگاه از طرف مجاز خواهد بود که دفاتر طلاق اوراق و سبوط را امضاء نمايد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب