مطابق ماده 1130 قانون مدني :در صورتي که دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد ،وي مي تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق کند . چنانچه عسر و حرج براي فرد ثابت گردد ،دادگاه مي تواند زوج را به اجبار به طلاق نمايد و در صورتي که اجبار ميسر نباشد ،زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده مي شود .
فلسفه ي اصلاح ماده فوق پاسخگويي به نياز زنان و جبران فقدان اختيارات قانوني آن ها بوده مبين نوعي تحول در قانون مدني و قانونگذاري محسوب مي شود.عسر و حرج موضوع اين ماده ،عبارت از به وجود آمدن وضعيتي که ادامه زندگي را براي زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل مي باشد مثلاً زوجه مدت متمادي اي نفقه دريافت ننموده و در تهيه خوراک و پوشاک در مضيغه باشد يا اينکه در خانه حبس شده باشد و اجازه خروج و رفت و آمد به هيچ عنوان نداشته باشد و يا سوأ رفتاري از جانب همسرش سرزده باشد که عملاً زندگي را مشکل سازد و در اين صورت توسط دادگاه احراز مي شود.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب