چنانچه کس دیگری را مأمور فروش مالی کند و به او اختیار دهد به هر مبلغ و با هر کس معامله کند لیکن در هرحال می بایست مبلغ مشخص و معینی را به موکل بپردازد، این رابطه تابع وکالت نیست. قبول عملی وکیل بدون اعلام شفاهی یا کتبی حاوی قبول است البته چنانچه از مفاد امر وکالت مطلع و آگاه باشد. لیکن در انعقاد امر وکالت توالی ایجاب و قبول شرط نیست و صرف احراز این ارتباط کافی است، البته وکالت صرفاً با قبول وکیل تحقق می یابد و نیازی به آگاهی موکل از قبولی ندارد.چنانچه موضوع امر وکالت انجام کارهای حقوقی باشد که نیازمند اثباتی یا انعقادی آن اسناد رسمی باشد اصل وکالتنامه هم باید با سند رسمی باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب