به دو صورت ممکن است به وکیل وکالت داده باشد الف) مقید    ب) مطلق
اگر وکالت مقید بود وکیل قیود قید شده در وکالت را رعایت نکرد نکاح فضولی است و غیرنافذ است نه باطل که در این صورت موکل می تواند آن را تنفیذ کند یا رد کند. م.1073
اگر وکیل مصلحت موکل را درحد متعارف رعایت نکرده باشد در این صورت عقد فضولی و غیرنافذ خواهد بود که تشخیص آن با دادرس یا قاضی است.
شرایط وکیل ← م. 1064 عاقد کسی که صیغۀ عقد نکاح را جاری می کند / بالغ/ قاصد
اجراکننده صیغۀ نکاح باید بلوغ 9 سال قمری و 15 قمری را داشته باشد. م1210


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب