تقسيم بندي مال:
1-   حقوق  مادي و محسوس (ماهيت حقيقي)
2-    حقوق مالي (يک سري حق ها که ارزش اقتصادي دارند)
حق:
1-    غيرمالي
2-    مالي
حق غيرمالي امتيازي است که هدف آن رفع نيازهاي عاطفي و اخلاقي افرد است و موضوع آن روابط غيرمالي اشخاص و ارزش داد و ستد ندارد وقابل تقديم به پول نيست مثل ابوت- زوجيت- وراثت- ولايت- وصيت- بنوت- حضانت
بيشتر حقوق غيرمالي آثار مالي بر آنها بار مي شود مثل زوجيت- وراثت- قيومت
حقوق مالي: حقوقي که ارزش مالي و اقتصادي داشته باشد و هر کشور به منظور تأمين نيازهاي مادي اشخاص اين حقوق را به ايشان اعطا نموده باشد. پس هدف حقوق مالي تنظيم روابط مالي اشخاص. موضوع آن هم حمايت از اموال افراد است. (ارزش مالي امور) بارزترين حق مالي مالکيت . انتفاع. شفعه. حقوق مالي انتقال پذير است.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب