اموال و مشترکات عمومي اموالي هستند که متعلق به عموم مردم بوده و مالک خاصي براي آنها وجود ندارد. مادۀ 24 و 25 ق.م
خصوصيات اموال و مشترکات عمومي:
1-    تملک خصوصي اين اموال ممنوع است يعني هيچ فردي نمي تواند آنها را مالک شود ماده 24 و 25 و 26 ق.م بنابراين طلبکاران دولت نيز نمي توانند اموال عمومي را توقيف نمايند، زيرا هدف از توقيف مال در واقع فروش و انتقال آن به منظور استيفاي طلب است بنابراين توقيف مالي که قابل انتقال و تمالک خصوصي نيست امري بيهوده است.
2-    استفاده انحصاري از آنها ممنوع است بنابراين هيچ کس نمي تواند اتوبان يا خياباني را براي استفادۀ  شخصي خود اختصاص دهد.
2-مباحات: براساس مادۀ 27 ق.م مباحات اموالي هستند که ملک اشخاص نمي باشند و افراد مي توانند مطابق قانون آنها را تملک کرده و از آن استفاده کنند.
تفاوت اموال و مشترکات عمومي با مباحات: اموال و مشترکات عمومي به گونه اي هستند که هيچ شخصي نمي تواند مالک آنها گردند و لي مباحات اموالي هستند که مالکي ندارد ولي مي توان به موجب قانون آنها را تملک کرد.
3-اموال مجهول المالک: اموالي هستند که در ملکيت اشخاص هستند ولي مالک آنها معلوم نيست و اعراض وي نيز مسلم نمي باشد.(زيرا اگر اعراض مالک مسلم باشد مال جزء مباحات به شمار مي آيد.)


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب