منظور از اموال خصوصي دولت (اموال دولتي) اموالي است که براي استفادۀ عموم و منافع ملي نيست و در واقع اشخاص حقوقي، حقوق عمومي مانند اشخاص خصوصي براي کسب منفعت آنها را تملک و تصرف مي کند مانند کارخانه هاي دولتي- فروشگاه هاي دولتي- بانک هاي دولتي- پالايشگاهها- توليدات و اسلحۀ نظامي. اين اموال تابع مقررات راجع به اموال و مشترکات عمومي نيستند بلکه مانند اموال خصوصي افراد قابل انتقال و تملک هستند.
درواقع حق دولت بر اين اموال مانند حق مالکيت افراد نسبت به ساير اموال است هرچند که ممکن است تصرفات دولت در اين اموال به موجب قوانيني محدود شده باشد. (مثل قانون محاسبات عمومي- آيين نامه هاي معاملات دولتي سال 1349) بنابراين به عنوان نمونه وزارت مسکن و سازمان زمين شهري مي توانند زمين هايي را که دارد بفروشد- دولت مي تواند سهام کارخانه هاي دولتي را بفروشد- بانک ملي مي تواند ساختماني را که ديگر مورد احتياجش نيست بفروشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب