1-    مصرف نشدنی: اموالی هستند که با انتفاع و استفادۀ از آنها عین شان باقی می ماند.

2- مصرف شدنی: اموالی هستند که  با انتفاع از آنها عین نابود می شود.

ثمرۀ تقسیم بندی: این تقسیم بندی زمانی به کار می آید که قراردادهایی در میان باشد که سبب جدایی آنها از منافع یا حق انتفاع از مالی را برای شخصی غیر از صاحب عین ایجاد می کند در اینگونه موارد موضوع عقد باید امری قابل بقا باشد نه مصرف شدنی.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب