قاعدۀ اعراض یک قاعده عمومی است که صرفاً اختصاص به مال گمشده در دریا ندارد بطور کلی اعراض از هرمالی سبب سقوط مالکیت است و مال را در زمرۀ مباحات قرار می دهد. اعراض موجب سقوط حق عینی است همانگونه که

ابراء سبب سقوط حق دینی است و موجب بری الذمه شرف مدیون می گردد.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب