اشیاء عتیقه اشیایی هستند که یکصد سال یا بیشتر از سال ساخت آنها گذشته باشد. در این صورت متعلق به دولت ولی اگر از تاریخ ساخت آنها کم تر از یکصد سال گذشته باشد پس از پرداخت 1/5 قیمت تقویم شدۀ آن به دولت متعلق به کاشف خواهد شد. بنابراین اگر کسی برحسب اتفاق عتیقه ای پیدا کند اگرچه در ملک شخصی خود بوده باید در اولین فرصت آن را به ادارۀ فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل دهد پس از بررسی اشیاء توسط هیئتی مرکب از قاضی شرع دادستان محل، رئیس اداره فرهنگ و یک نفری کارشناس به این ترتیب عمل می شود. درصورتی که  اشیاء از ملک شخصی بدست آمده باشد فقط حق کشف به کشف کننده داده می شود. درصورتی که در غیر ملک شخصی پیدا شود به میزان مقرر در قانون به او داده می شود.به موجب این قوانین هرگونه عمل حفاری و کاوش به قصد بدست آوردن اشیاء عتیقه مطلقاً ممنوع است و مجازات کیفری دارد و اگر در مکانی این کار را انجام داد که جزء اماکن تاریخی بوده به اشد مجازات محکوم می شود.
نکته: کسی که بخواهد خرید و فروش اشیاء عتیقه را شغل خود قرار دهد باید از وزارت ارشاد پروانه کسب کند وگرنه مجازات کیفری دارد  ماده 562


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب