معناي حاکم با توجه به موارد مختلف متفاوت است سه نظريه وجود دارد:
1-    حاکم را به معناي دادستان گرفته است بطور کلي از آنجا که حفظ حقوق اجتماع از و سايل و اختيارات دادستان است درنتيجه اين هم به عهدۀ دادستان قرار مي گيرد. به استناد به نظامنامۀ اجراي مواد 28 و 866 ق.م مصوب 1312 که جمع آوري و نگهداري اموال مجهول المالک و ترکۀ اموال بعد وارث.
2-    منظور از حاکم در اين ماده را همان ولي فقيه مي نامند به استناد ماده  8 قانون نحوۀ اجراي اصل 49 قانون اساسي مصوب 63 ولي اين ماده صراحتي در اين باب ندارد.
3-    حاکم را منصرف به قاضي که امروزه همان دادرس دادگاه هاي عمومي است مي نامند. از ماده 4 نظامنامۀ 1312 نيز چنين امري قابل برداشت است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب