اموال مملوک گم شده اي هستند که بدون تصرف يافت شود و اعراض مالک از آنها مسلم نباشد. (حيوانات ضاله) چهار شرط براي لقطه بودن وجود دارد:
1-    مملوک باشد (اموال مباح نمي شود)
2-    مالک آن را گم کرده باشد بنابراين مال ضايع، اموالي که به سرقت رفته و يا عمداً در آنجا قرارداده جزء لقطه نيستند.
3-    مال بدون متصرف يافت شود اگر مال در تصرف هر شخصي باشد نمي توان آن را مال گم شده دانست و اگر ادعاي حقي نسبت به آن مال وجود دارد بايد با شرايط مقرر در قانون آن حق را استيفا کرد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب