حکم مباحات دو حالت دارد:
1-    يا ارزش آنها کمتر از يک درهم است برطبق ماده 62 ق.م (اصلاحي) يا بنده مي تواند بدون آگهي و تشريفات آن را تملک کند و اين مال در زمرۀ مباحات است و اگر صاحبش بيايد و به او پس دهيد و اگر از بين رفته باشد تو مسئوليتي نداري.
2-    مال پيدا شده بيش از يک درهم است. يا بنده بايد يک سال براساس عرف آن را تعريف کند (164) اگر پس از تعريف صاحبش پيدا نشد پيدا کننده مختار است آن را به عنوان امانت نگه دارد يا در آن تصرف کند اگر بصورت امانت نگه دارد درصورتي که مال بدون تقصير وي تلف شود فرد ضامن نخواهد بود اما اگر داشته باشد ضامن است.

اما اگر در مال تصرف کرده باشد قانون ساکت و لي 2 قول فقهي وجود دارد.
1- مالک حق مطالبه (قول مشهور) عين را نداردو فقط مي تواند مثل يا قيمت نگه دارد
2- حق مطالبه عين را دارد و درصورت تلف عين بايد مثل يا قيمت آن مطالبه شود.


کپی رایت © 2019 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب