حيوانات قابل شکار درصورتي که مالک خاص نداشته باشند از مباحات است و افراد مي توانند از طريق شکار يا صيد با رعايت مقررات مربوطه آنها را تملک کنند.
1-    قانون شکار و صيد م.46
2-    اصلاحيه قانون شکار و صيد مصوب 53.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب