1- قوانين اصلاحات ارضي: اين قوانين در راستاي براندازي رژيم ارباب – رعيتي و تعديل ثروت و بهبود وضع کشاورزان و پيشرفت کشاورزي از سال 1340 با لايحۀ قانوني اصلاحات ارضي به تصويب هيئت دولت رسيد.
2- قانون ملي شدن جنگل ها
3- قانون سهيم شدن کارگران در منافع کارگاههاي توليدي و صنعتي
4- قانون آب و نحوۀ  ملي شدن آب سال 1342
5- قانون توزيع عادلانۀ آب سال 1361
6- قوانين شهرداري و شهرسازي
7- لايح? قانوني نحو ی خريد و تملک اراضي و اموات براي اجراي برنامه هاي عمومي- عمراني و نظامي دولت. مصوب شوراي عالي مصوب 57
8- قانون روابط مؤجر و مستآجر 56
9- قانون زمين شهري مصوب 66


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب