بیشتر از آنکه وکلا به پیراستگی خاطر بپردازند به آراستگی ظاهر می پردازند !
آیا وکیل جوان حس مسیولیت پذیری اجتماعی دارد؟
به نظر می رسد به دلیل عدم تمایل به همکاری گروهی و تمایل به فایده محوری ، فعالیت گروهی و صنفی ، نفع و فایده مستقیم برای آنها به همراه ندارد، زیرا با این نگرش مصلحت فردی بر مصلحت گروهی غلبه و رجحان دارد.
لذا باید باایجاد فرهنگ حس مسیولیت پذیری نسبت به جامعه وکلا و  اینکه ایشان آینده و منافع خود را در گرو وجود جامعه ببینند و برای تامین آینده و منعفت خود و منافع جامعه از جان و دل تلاش کنند .
هدفمند بودن وکیل:
اگر وکیل دادگستری براهمیت جایگاه خود در جامعه واقف باشد ، هدفی پایدار و دور نمایی روشن از آینده ترسیم می نماید ، و این هدفمندی باید به آینده پیوند خورده باشد و در حقیقت متاسفانه روحیه ناامیدی و کم باوری به آینده ، امید به آینده را از وکلای جوان سلب نموده است.  
امید است توجه به پیشکسوتان و وقع نهادن به توان و اندیشه های وکیل جوان کمک به بازآوری این امید از دست رفته نماید.

 
 


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب