در واقع در قانون سابق متهم که موضوع اصلی دادرسی های جزایی است و تمام ماجراهای دادرسی کیفری به خاطر او و فی الواقع به دلیل فعل یا ترک فعل وی صورت می گیرد ممکن بوداز وقت رسیدگی خود آگاه نشده و نتواند دفاعیات خود را به دادگاه اعلام کند که این موضوع با توجه به اینکه در دادگاه کیفری شخصیت متهم بسیار مهم و اساسی است و صرف حضور وکیل  در جریان دادرسی نمی تواند تصویر واضح و مشخصی از شخصیت متهم را برای دادرس تداعی کند.
ای بسا متهم در جلسه دادرسی مطالبی را بیان کند که وکیل وی اصلا" و اساسا" نسبت به آن مطالب بی اطلاع بوده ومتهم فراموش کرده به وکیل خود بگوید و ناگهان در جلسه رسیدگی بیان کند که باعث تغییر کلی یا جزیی در روند رسیدگی شود .
 پر واضح است که حضور وکلای مدافع ضرورت حضور متهم را منتفی نمی کند لذا به نظر می رسد که آیین دادرسی جدید در راستای حفظ حقوق متهم و در روند دفاع از موکل خود گامی بسیار موثر ومترقی برداشته و دادگاه را در مسیر رسیدگی به پرونده و صدور حکم مقتضی یاری خواهد کرد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب