2-    حضانت و ملاقات فرزند
3-    سرپرستی کودکان بی سرپرست
4-    ولایت قهری
5-    اهدای جنین
6-    نفقه فرزندان
7-    نفقه اقارب
8-    نفقه زوجه
9-    اجرت المثل ایام زوجیت
10-    تمکین و نشوز
11-    مهریه
12-    جهیزیه
13-    نکاح موقت
14-    نکاح دایم
15-    شروط ضمن عقد نکاح
16-     نامزدی و دریافت خسارتهای ناشی از برهم زدن نامزدی
17-    امور راجع به غایب مفقود الاثر
18-    تغییر جنسیت
-    در حال حاضر دعاوی مربوط به مهریه ، نفقه و جهیزیه چنانچه واجد شرایط ذیل باشند باید در شورای حل ا ختلاف رسیدگی شوند :
1-    اگر مبلغ مهریه ، نفقه و جهیزیه تا 20 میلیون تومان باشد باید جهت ارایه دادخواست به شورای حل اختلاف مراجعه شود .
2-    اگر قبل از طرح دعاوی مربوط به مهریه ، نفقه و جهیزیه تا 20 میلیون تومان ، دعوای طلاق مطرح نشده باشد چون طلاق از مواردی است که در صلاحیت دادگاه خانواده قراردارد ، چنانچه دادگاه خانواده حکم طلاق را صادر کند در همین حکم طلاق ، تکلیف مهریه و نفقه و جهیزیه را نیز روشن می نماید و احتیاجی به مراجعه به شورای حل اختلاف نیست .


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب