طبق ماده 1107 ق. م ،نفقه عبارت است از همه نيازهاي متعارف و متناسب با وضعيت زن از قبيل مسكن،البسه ،غذا،اثاث منزل، هزينه هاي درماني و بهداشتي و خادم در صورت عادت يا احتياج به واسطه نقصان يا مرض مي باشد
تكليف پرداخت نفقه زوجه در عقد دائم ناشي از حكم قانوني است و ريشه قراردادي ندارد. به همين دليل طرفين ضمن عقد نكاح يا بعد از ان حق اسقاط اين تكليف را ندارند. وجود اين قاعده حقوقي علاوه بر ضمانت اجراي كيفري  كه در ماده 642 ق.م.ا بيان شده است، داراي ضمانت اجراي حقوقي مقرردر مواد 1111 و 1129 ق. م مي باشد..


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب