این واقعیت که وکالت یک فن مستقل و متمایز از سایر مشاغل حقوقی است معمولا نادیده گرفته می شود، روشن است که استاد حقوق، وکیل، قاضی همگی با حقوق سرو کار دارند اما وجه اشتراک بین آنان در همین حد پایان می یابد و از اینجا به بعد وجود افتراق میان این صاحبان مشاغل از دیدگاه حقوق و مشرب فکری به سبب ویژگی های شغلی رخ می نماید. وکیل بر خلاف سایر شاغلان در حرفه حقوقی نمی تواند بی طرف باشد، او از علم حقوق به عنوان عنصری ضروری در مجموعه فنون وکالت برای پیروزی در دعوا استفاده می کند.

این هدف به نوبه ی خود در مقایسه با آنچه یک استاد حقوق یا قاضی انجام می دهد مهارت ویژه ای را برای تمهید لوازم دفاع و تنظیم استراتژی دعوا به عنوان دو اصل بنیادی حرفه وکالت می طلبد چراکه توانایی اثبات یا رد دعوا جوهر حرفه وکالت را تشکیل می دهد. هدف از نهاد وکالت بدون تردید کمک به اجرای صحیح عدالت است، مقصود از عدالت هم به نوبه ی خود پاسخگویی به یک نیاز نظری و اجتماعی انسانها در جهت تامین منفعت عامه است تامین این مصلحت هم بنا به طبع جامع آن به صورت فردی و انتزاعی مسیری است.

از این رو نقش حرفه وکالت را در این میان باید در یک نگاه جمعی به عملکرد دستگاه قضایی در پرتو واقعیت های حاکم بر تشخیص حق و باطل نگریست. دخالت وکیل در دعوا فقط وقتی مثمر ثمر خواهد بود که او از نظر حرفه ای تنها مجاز بلکه موظف باشد که حقایق دعوا را با توجه به اوضاع و احوال قضیه در قالبی متضمن حد اکثر نفع موکل بریزد.

 


دیدگاه وکیل نسبت به مفهوم عدالت و خود گرایی:
یک وکیل الزامی ندارد با همه قوانین موافق باشد زیرا تمام قوانین لزوما قابل احترام نیستند، بی تردید قوانین غیر منطقی و بی رحمانه در تمامی کشور ها وجود دارد. هرچند در بعضی ممالک بیشتر از سایر سرزمین ها
حق الوکاله:
سخن از حق الوکاله هنگامی مطرح میشود که موکل کاملا از نتایج طرح دعوا آگاه شده و با این حال بر اقامه دعوا اصرار کند در غیر این صورت ایجاد انتظار به هدف اخذ حق الوکاله ماهیتا با کلاهبرداری تفاوتی ندارد اختلاف فقط در وسیله کار است. وکلای صالح و محتاط حتی انتظار موفقیت موکل را به کمتر از اعتقاد واقعی خود تنزل می دهند.
الف: حق الوکاله بر اساس درصدی از خواسته
ب: حق الوکاله بر پایه ساعات کار
ج: حق الوکاله ثابت
د: حق الوکاله مشروط به نتیجه
ه: حق الوکاله معقول و منصفانه
ترتیب آماده شدن برای جلسه رسیدگی:
تشبیه کار وکیل در جلسه دادگاه را از نظر محتوا و شیوه بیان در رابطه با لوایح کتبی می توان به نقش مدرس در کلاس درس تسری داد، نتیجه اینکه بین آن دو همان تفاوتی وجود دارد که بین تدریس شفاهی مدرس در کلاس درس و کتاب موجود است. وکیل در مدافعات خود باید ابتدا رووس مطالب و مدارک موید شرح دهد.
کاربرد دقیق اصطلاحات حقوقی ولو هر چند برای عموم نامفهوم باشد ه تنها بلا اشکال بلکه الزامی است درست است که افراد غیر حقوقدان کلماتی از این قبیل را نمی فهمند، ضمان درک حق شفعه، مالکیت فی الذمه، اقاله اما طرف خطاب ما اهل حرفه آشنا به این اصطلاحات است نه اشخاص غیر حقوقدان این کلمات در واقع برچسب هایی هستند برای تعرفه یک قاعده حقوقی با اوصاف ویژه آن نه واژگان عادی زبان برای تامین نیازمندی تفهیم و تفاهم در مراودات مردم
انواع وکالت:
وکیل در قانون مدنی ایران در ماده 656 وکالت را چنین تعریف کرده است:
وکالت عقدی: که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را بر انجام امری نایب خود قرار می دهد
با انعقاد عقد وکالت وکیل و موکل در برابر یک دیگر حق و تکلیف یافته دارای روابط حقوقی، وظایف و مسئولیت های متقابلی می شوند. وکالت در لغت به معنی واگذار کردن یا تفعیض کردن می باشد و در اصطلاح حقوقی عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین عقد طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد.
وکالت یکی از عقود بسیار رایج می باشد که امروزه در صحنه های اجتماعی و اقتصادی و بانکها استفاده زیادی می شود. وکالت عقدی در نتیجه نیاز به ایجاب موکل و قبول وکیل دارد.

 


انواع وکالت
الف: وکالت مطلق یعنی اینکه شخصی را برای تمام امور وکیل کند و این وکالت شامل امور اداری و مالی موکل شود.
ب: وکالت مقید: در این نوع وکالت مورد وکالت مشخص و معین است و وکیل باید در همان مورد معین عمل کند.
وکالت از جهات شکل به وکالت رسمی یا عادی یا شفاهی تقسیم می شود.
مورد وکالت باید امری باشد که به موجب قانون یا طبیعتا در انحصار شخص نباشد
حدود وکالت: وکیل نمی تواند عملی را خارج از حدود وکالت است را انجام دهد.
مورد وکالت(1) مورد وکالت نباید از مواردی باشد که قانون مباشرت شخص اصیل را ضروری بداند.
2-وکالت باید معلوم باشد، اگر وکالت به صورت مطلق باشد به امور اداری و تصرفات مادی محدود می شود.
3- موضوع وکالت می تواند امور مادی یا حقوقی باشد.
تعهدات وکیل:
1- اگر از اقدامات یا سهل انگاری وکیل خساراتی به موکل وارد شود او مسئول خواهد بود.
2- رعایت مصلحت موکل در اقدامات و فعالیتهای خویش
3- تسلیم صورت حساب وکالت

 

 


تعهدات موکل:
1- التزام عملی به تعهدات وکیل در قبال افراد ثالث، زیرا وکیل از جانب او انجام وظیفه نموده است.
2- پرداخت هزینه وکالت مثل کرایه عوارض و مالیات که وکیل پرداخته است.
3- پرداخت اجرت وکیل طبق قرارداد یا عرف یا اجرت المثل پرداخت می شود.

پایان وکالت:
1- عزل موکله وکیل را از وکالت عزل کند.
2- موت یا جنون وکیل یا موکل
علاوه بر این موارد سفه وکیل و موکل پایان یافتن موضوع وکالت را باید از موارد انقضای وکالت دانست.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب