ممکن است شخصی ملک خود را بابت بدهی یا وامی که از بانک یا سایر اشخاص دریافت کرده است، در رهن قرار داده باشد. در مواردی که شخص وام گیرنده که اصطلاحاً به وی راهن گفته می‌شود، تمامی اقساط و بدهی خود را می‌پردازد، اما طلب‌کار (بانک یا هر شخص دیگر) ملک را فکّ رهن نمی‌کند، صاحب ملک می‌تواند دادخواست الزام به فک رهن طرح کند. حالت دیگر زمانی است که مالک، ملک در رهن خود را با مبایعه‌نامه عادی به دیگری منتقل می‌کند و متعهد می‌شود که تا زمان تنظیم سند رسمی، ملک را از رهن خارج کند ولی در موعد مقرر، موفق به این کار نمی‌شود. در این مورد خریدار که از خارج نشدن ملک از رهن زیان می‌بیند، می‌تواند طی دعوای الزام به فکّ رهن برای احقاق حق خود اقدام کند. 

 

 

 

 

حالت سومی هم وجود دارد و آن زمانی است که بر اساس یک قرارداد مشارکت در ساخت، ملک در رهن بانک برده شده و سازنده متعهد شده باشد که نسبت به فک رهن ملک اقدام کند. در چنین مواردی نیز مالک و یا هر ذی نفع دیگری می‌تواند علیه سازنده، دادخواست الزام به فک رهن تقدیم کند.

مرجع صالح برای رسیدگی به این نوع دعوا، در دادگاه محل وقوع ملک می‌باشد.

طرفین دعوی در دعوای الزام به فک رهن، خواهان شخصی است که خواستار فک رهن می‌باشد، خوانده عبارت است از شخصی که قانوناً و یا بر اساس یک قرارداد، متعهد به فک رهن شده است و نیز مالک رسمی ملک می‌باشد. اگر تعهد فک رهن بر عهده شخصی غیر از بانک مرتهن باشد، اکثر محاکم معتقدند که نیازی به نام بردن از بانک به عنوان احدی از خواندگان نیست و دادخواست صرفاً به طرفیت متعهد و مالک باید طرح شود، اما برخی با این نظر مخالف هستند و معتقدند باید نام مرتهن نیز به عنوان یکی از خواندگان مطرح شود.
نحوه‌ی اجرای رأی نیز بدین نحو است که در صورتی که محکومٌ علیه ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ اجرائیه، از اجرای حکم خودداری کند، طبق ماده ۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، محکومٌ له می‌تواند از دادگاه، توقیف اموال محکومٌ علیه و فروش آن اموال را تقاضا کند و از محل فروش اموال محکومٌ علیه، فک رهن انجام می‌شود. در صورتی که محکومٌ علیه اموالی نداشته باشد، محکومٌ له خود می‌تواند اقدام به پرداخت بدهی محکومٌ علیه به طلبکار و فک رهن کند و سپس بدون آن که نیاز به حکم جدیدی از دادگاه باشد، از طریق اجرای احکام مدنی نسبت به توقیف اموال محکومٌ علیه و یا جلب وی جهت پرداخت مبالغ واریز شده، بابت فکّ رهن اقدام کند. اگر محکومٌ له نزد خود مبلغی به عنوان ثمن داشته باشد که متعلق به محکومٌ علیه است می‌تواند بدون نیاز به حکم جدید از مبلغ مذکور کسر کرده و هزینه‌های فک رهن را پرداخت کند.

 

 

 


مستفاد از مواد ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۶۷، ۷۷۱ قانون مدنی و مواد ۴۷ و ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی نکات مهم و اساسی که در دعوای الزام به فک رهن بایستی به آن توجه ویژه داشت می‌پردازیم:
دعوای الزام به فک رهن می‌تواند به استنا قرارداد بیع و یا قرارداد مشارکت در ساخت و امثال آن باشد. اگر شخصی طی یک قرارداد، تعهد به فکّ رهن ملک داده باشد و با وجود حکم دادگاه امکان فک رهن فراهم نشود، محکومٌ له می‌تواند اقدام به فسخ قرارداد کند. همچنین باید توجه داشت در صورتی که ملکی در رهن باشد، نمی‌توان الزام ملک به تنظیم سند رسمی آن ملک را خواستار شد. در این خصوص رویه دادگاه‌ها متفاوت است. برخی از محاکم معتقدند، ابتدا دادخواست الزام به فکّ رهن باید تقدیم بشود و پس از فکّ رهن، دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ارایه شود. اما برخی دیگر از محاکم، تقویم همزمان را ؟؟؟ الزام به فک رهن و تنظیم سند رسمی را می‌پذیرند. از آنجا که خواسته فک رهن، اخذ پایان‌کار، اخذ صورت مجلس تفکیکی، همگی مقدمات تنظیم سند رسمی و دارای منشأ واحد هستند، می‌توانند در یک دادخواست به صورت همزمان طرح شوند. لازم به ذکر است که در مواردی که فروش ملک با اجازه مرتهن صورت گرفته و در صورتی که خریدار ملک پس از خرید بتواند رضایت مرتهن (طلبکار) را برای تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن جلب کند، دیگر نیازی به طرح دعوای الزام به فک رهن به عنوان مقدمه انتقال سند نیست. در چنین حالتی پس از کسب رضایت مرتهن، دادگاه حکم الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را صادر می‌کند و مالکیت بدون فک رهن به محکومٌ له منتقل می‌شود. همچنین دادخواست الزام به فک رهن نسبت به ملکی که در بازداشت است بلامانع است و مغایر ماده ۵۶۶ قانون اجرای احکام محسوب نمی‌شود.

 


با توجه به مطالب بیان شده، دعوای الزام به فک رهن ملک دارای نکات مهم و کلیدی می‌باشد که می‌توانید با مشاوره و بهره گیری از دانش و تجربیات بهترین وکیل دادگستری در زمینه دعاوی مکفی من جمله الزام به فک رهن و دعاوی مرتبط آن با صدها پرنده موفق در این زمینه، این دعوای مهم و حساس را به نحو صحیح در محاکم قضایی مطرح و از مزایای قانونی آن بهر‌مند گردید.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب