يكي از مقدمات و بهتر است گفته شود يكي از مجوزات جاري كردن صيغه طلاق صدور گواهي عدم امكان سازش از طريق دادگاه حقوقي مراجع قضايي ذيربط است . در ماده 8 قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن ماه 1353 چهارده مورد را نام برده است كه زن يا شوهر حسب مورد مي توانند از دادگاهها تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايند . در اين نوشتار پس از بيان چگونگي طرح دعوي و اجراي حكم مرجع قضايي توسط دفترخانه هاي ازدواج و طلاق ، به بررسي و ارائه نمونه دادخواست موارد چهاردهگانه فوق الذكر مي پردازيم .
فصل اول – مواردتقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و اجراي آن
ماده 8 قانون حمايت خانواده :
در موارد زير زن يا شوهر حسب مورد مي توانند از دادگاه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش نمايد و دادگاه در صورت احراز آن موارد گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد :
1-    توافق زوجين براي طلاق
2-   استنكاف شوهر از دادن نفقه زن و عدم امكان الزام او به تأديه نفقه . همچنين در موردي كه شوهر ساير حقوق واجبه زن را وفا نكند و اجبار او به ايفاء هم ممكن نباشد .
3-    عدم تمكين زن از شوهر .
4-    سوء رفتار و يا سوء معاشرت هر يك از زوجين به حدي كه ادامه زندگي را براي طرف ديگر غير قابل تحمل نمايد .
5-    ابتلاء هر يك از زوجين به امراض صعب العلاج به نحوي كه دوام زناشويي براي طرف ديگر در مخاطره باشد .
6-    جنون هر يك از زوجين در مواردي كه فسخ نكاح ممكن نباشد .
7-    عدم رعايت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال به كار يا حرفه اي كه منافي با مصالح خانوادگي يا حيثييات شوهر يا زن باشد .
8-   محكوميت زن يا شوهر به حكم قطعي به مجازات پنج سال حبس يا به جزاي نقدي كه بر اثر عجر از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود يا به حبس و جزاي نقدي كه مجموعاً منتهي به پنج سال يا بيشتر حبس و بازداشت شود و حكم مجازات در حال اجراء باشد .
9-   ابتلاء به هرگونه اعتياد مضري كه به تشخيص دادگاه به اساس زندگي خانوادگي خلل وارد آورد و ادامه زندگي زناشويي را غير ممكن سازد .
10- هرگاه زوج همسرديگري اختياركنديابه تشخيص دادگاه نسبت به همسران خوداجراي‌عدالت‌ننمايد .
11- هريك از زوجين زندگي خانوادگي را ترك كند . تشخيص ترك زندگي خانواده با دادگاه است .
12- محكوميت قطعي هريك از زوجين در اثر ارتكاب جرمي كه مغاير با حيثيت خانوادگي و شئون طرف ديگر باشد . تشخيص اينكه جرمي مغاير با حيثيت و شئون خانوادگي است با توجه به وضع و موقع طرفين و عرف و موازين ديگر با دادگاه است .
13- در صورت عقيم بودن يكي از زوجين به تقاضاي طرف ديگر . همچنين در صورتي كه زوجين از جهت عوارض و خصوصيات جسمي نتواند از يكديگر صاحب اولاد شوند .
14- در مورد غايب مفقود الاثر با رعايت ماده 1029 قانون مدني .
 
توجه :
حسب ماده واحده مصوب سال 1371 مجمع تشخيص مصلحت نظام زوجهايي كه قصد طلاق و جدايي از يكديگر را دارند بايستي جهت رسيدگي به اختلاف به دادگاه مراجعه نمايند و اگر اختلاف في مابين از طريق دادگاه و حكمين از دو طرف كه برگزيده دادگاهند حل و فصل نگرديد ، دادگاه با صدور گواهي عدم امكان سازش آنان را به دفاتر رسمي ازدواج و طلاق خواهد فرستاد . دفاتر رسمي طلاق حق ثبت طلاقهايي را كه گواهي عدم سازش براي آنها صادر نشده است ندارند ، در غير اينصورت از سردفترخاطي سلب صلاحيت به عمل خواهد آمد .
توضيح : قبل از تصويب ماده واحده فوق الذكر زوجين مي توانستند بدون مراجعه به دادگاه مستقيماً با مراجعه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق تقاضاي طلاق نمايند و آن دفاتر هم اگر آشتي وسازش زوجين برايشان امكان نداشت صيغه طلاق را جاري مي كردند .
فصل دوم – نحوه تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش و نحوه رسيدگي تا اجراي صيغه طلاق .
1-   رويه قضايي در محاكم بر اين است كه براي تقاضاي گواهي عدم امكان سازش برگ دادخواست تنظيم و تقديم دادگاه شود . پس نياز است توضيحي در مورد بخش هاي برگ دادخواست و تنظيم آن داده شود :        
برگ دادخواست فرم چاپي مخصوصي است (نمونه آن در صفحات بعدي نشان داده شده است . ) كه از شش بخش اصلي تشكيل شده است :
-         رديف خواهان :  كه در آن مشخصات زوج يا زوجه شامل نام ، نام خانوادگي ، نام پدر وشغل و همچنين نشاني خواهان نوشته مي شود .
-         رديف خوانده : بسته به مورد در اين رديف مشخصات (مثل قسمت بالا ) زوج يا زوجه (هركدام كه خوانده باشد ) و نشاني نوشته مي شود .
-      رديف سوم با عنوان ، وكيل يا نماينده قانوني : در اين رديف اگر وكيلي انتخاب كرده ايد مشخصات وي را مي نويسيد والا در اين رديف نوشته ميشود «اصيل» به اين معنا كه خواهان خود وكيل خود است .
-      رديف چهارم با عنوان ، تعيين خواسته و بهاي آن : در اين رديف آنچه مورد تقاضاست به طور خلاصه نگاشته مي شود مثلاً مي نويسيم ؛ تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش براي اجراي صيغه طلاق به استناد توافق طرفين .
-      رديف پنجم با عنوان ، دلايل و منضمات دادخواست : دراين رديف هم نام دلايل مورد نياز اثبات‌دعوي را ذكرمي كنيم .مثلاً نام مي بريم؛ تصوير مصدق سندازدواج/تصويرمصدق شناسنامه هاي طرفين / فتوكپي مصدق موافقت نامه زوجين (البته فراموش نشود كه اين ضمائم و دلائل را بايستي ضميمه برگ دادخواست تحويل دادگاه داد .)
-      صفحه سفيد نوشتن شرح دادخواست : دراين بخش پس از بيان عنوان مرجع عالي حوزه قضايي شرح مختصري از خواسته را بيان داشته و درصورت لزوم به مواد قانوني استناد مي كنيم (گرچه استناد به مواد قانوني الزامي نيست )و آنگاه ذيل اظهارات را امضاء كرده و يا انگشت مي زنيم . (در فصل بعدي كه موارد مختلف تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش بيان ميگردد ، براي هر مورد شرح خواسته اي نوشته مي شود .)
2-   تقاضاي‌صدورگواهي عدم‌امكان سازش ازدعاوي غير مالي بوده لذااحتياجي به پرداخت هزينه دادرسي ندارد. (فقط مبلغي بابت ابطال تمبربرروي اوراق وضمائم تقديمي به‌دادگاه پرداخت مي گردد .)
3-   دادگاه پس ازوصول دادخواست وارجاع آن به شعبه رسيدگي كننده به دعاوي خانوادگي وتعيين وقت،آن شعبه راساًيابوسيله داورياداوران سعي دراصلاح بين زن وشوهر وجلوگيري از وقوع طلاق مي نمايد . اگر تلاش دادگاه براي سازش به نتيجه نرسد ، گواهي عدم امكان سازش صادر خواهد كرد .
4-   لازم است گزارش كتبي مبني بر عدم امكان سازش با توجه به كليه شروط ضمن عقد و مطالب مندرج در اسناد ازدواج جمهوري اسلامي ايران و نيز تعيين تكليف و صلاحيت سرپرستي فرزندان و حل و فصل مسائل مالي با امضاي حكمين (داوران ) شوهر و زن مطلقه و نيز گواهي كتبي سلامت رواني زوجين در صورتيكه براي دادگاه مشكوك باشد ، بايد به دادگاه تحويل داده شود .
5-   گواهي عدم امكان سازش توسط زوج يا زوجه به دفتر طلاق برده مي شود . تسليم اين گواهي به دفتر طلاق در حكم درخواست اجراي تصميم دادگاه و جاري كردن صيغه طلاق است .
6-   گواهي صادره از مراجع قضايي در خصوص عدم امكان سازش بين زن و شوهر ، اگر ظرف مدت سه ماه از تاريخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسليم نشود ، از اعتبار ساقط خواهد بود .
7-   در صورتي كه ظرف مدت سه ماه گواهي عدم امكان سازش اصداري از دادگاه خانواده جهت اجراي طلاق تسليم دفتر ثبت طلاق شود ، سر دفتر مكلف است به طرفين اعلام نمايد تا جهت اجراي صيغه طلاق و ثبت آن حضور يابند . در صورت عدم حضور هر يك از طرفين در وقت مقرر ، براي مرتبه دوم حداكثر ظرف مدت يك ماه دعوت و به ترتيب ذيل عمل مي نمايد :
  الف – درصورت امتناع زوجه از حضور ، زوج صيغه طلاق را جاري و پس از ثبت به وسيله دفترخانه به اطلاع زوجه رسانده مي شود .
ب – درصورت امتناع زوج از حضور و اجراي طلاق ، دفتر مراتب را تأييد و به دادگاه صادر كننده گواهي اعلام مي دارد . دادگاه به درخواست زوجه ، زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور ، دادگاه با رعايت جهات شرعي صيغه طلاق را جاري و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر مي كند .
ج – و اگر زوج به دفترخانه مراجعه ولي از اجراي صيغه طلاق امتناع نمايد ، حسب بند «ب» فوق الذكر عمل مي شود .
كليه وقايع ازدواج و طلاق در دفاتر ثبت كل احوال ثبت مي شود لذا اجراي صيغه طلاق به اطلاع دفتر ثبت احوال محل هم رسانده مي شود . ثبت احوال پس از ثبت وقايع در دفتر ثبت كل براي مرد و زني كه فقط عقد نموده و ازدواج نكرده اند شناسنامه اي المثني صادر مي كند ولي در آن ازدواج و طلاق درج نخواهد شد


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب