دعواي مطالبه وجه بموجب تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي بعمل مي آيد با تقديم دادخواست به دادگاه حقوقي يا شوراي حل اختلاف با توجه به صلاحيت اين دو مرجع بر مبناي ميزان مبلغ مورد مطالبه محکوميت بدهکار را به تاديه مبلغ مورد خواسته بايد تقاضا نمود در اين موارد با ارائه دلايلي که اثبات بدهکاري را مي نمايد مانند: رسيد عادي يا فيش واريزي يا شهادت شهود و...استناد به مواد 1284 و1289 و1301 قانون مدني و 198 قانون آيين دادرسي مدني درخواست محکوميت وي را بايد مطالبه ودرخواست کرد توجه بايد داشت که خسارت تاخير در تاديه در مورد مطالبات عادي از تاريخ مطالبه مورد حکم قرار ميگيرد لذا مي توانيد قبل از تهيه مدارک و هزينه ها و...از طريق اراسال اظهارنامه مطالبه وجه از طريق تکميل فرم مخصوص مربوطه و ارسال از طريق دايره اظهارنامه دادگاه حقوقي محل اقامت خود دلايل خود را تکميل ودعواي مزبور را تکميل نمائيد.
 از قانون مدني:
ماده 648 - قرض عقدي است كه بموجب آن احد طرفين مقدار معيني از مال خود را بطرف ديگر تمليك مي كندكه طرف مزبور مثل آن را ازحيث مقدار و جنس و وصف رد نمايد و درصورت تعذررد مثل قيمت يوم الردرا بدهد.
 
ماده 649 - اگرمالي كه موضوع قرض است بعد از تسليم تلف يا ناقص شود از مال مقترض است .
 
ماده 650 - مقترض بايد مثل مالي را كه قرض كرده است ردكند اگرچه  قيمت ترقي ياتنزل كرده باشد.
 
ماده 651 – اگر براي اداء قرض به وجه ملزمي اجلي معين شده باشد مقترض نمي تواند قبل از انقضاء مدت طلب خودرا مطالبه كند.
 
ماده 652 - در موقع مطالبه حاكم مطابق اوضاع و احوال براي مقترض مهلت يا اقساطي قرار مي دهد .
ماده 1284 - سند عبارت است از هر نوشته كه در مقام دعوي يا دفاع قابل استناد باشد
ماده 1289 - غير از اسناد مذكور در ماده 1287ساير اسناد عادي است .
ماده 1301 - امضائي كه در روي نوشته يا سندي باشد بر ضرر امضاءكننده دليل است .
از قانون آيين دادرسي مدني:
ماده 198 - در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب