يک وکيل دادگستري با بيان اين نکته که شغل وکالت، در زمره حساس ترين مشاغل است مي گويد: اين شغل دفاع از جان، مال و ناموس مردم را به وکيل سپرده است. در انعقاد قرارداد با يک وکيل دادگستري، بايد با چشم باز و دقت نظر فراوان عمل کرد. در اين ميان، توجه به برخي نکات مهم و اساسي در همان ابتداي کار و انعقاد قرارداد، مي تواند از تضييع حق موکل جلوگيري و بهترين دفاع از حقوق وي را تضمين کند.
مهم ترين و ابتدايي ترين مورد، انتخاب وکيلي است که قرار است از حقوق فرد دفاع کند. وکل براي محقق شدن اين مورد مي تواند از تجربه هاي اطرافيان و آناني که سابقه استخدام وکيل دارند استفاده کند. اين روش، بهتر از اعتماد به آگهي هايي است که گاه شاهد انتشار آنها در سطح وسيع هستيم.
وي با بيان اينکه موکل بايد مطمئن شود که فرد موردنظر داراي پروانه معتبر وکالت در دادگستري است، ادامه مي دهد: گاهي ديده شده است که افرادي با سوءاستفاده از ناآگاهي مردم، خود را وکيل دادگستري معرفي و مبالغ هنگفتي را به عنوان حق الوکاله از آنان گرفته اند. در صورتي که، هيچ مجوزي براي وکالت در دادگاه ها نداشته و با وعده هاي پوچ و بي اساس از جمله وجود آشنايي با برخي افراد ذي نفوذ، اقدام به اخاذي و به اصطلاح کار چاق کني کرده اند. به همين دليل، موکل بايد پس از اطمينان معتبر بودن پروانه وکالت و بررسي شخصيت و صلاحيت و مهارت هاي وکيل مورد نظر اقدام به بستن قرارداد با وي کند.
قرارداد با وکيل و هزينه هاي وکالت
بعد از تاييد توانايي وکيل، نوبت به انعقاد قرارداد با وي مي رسد،
معمولا ميزان حق الوکاله و نحوه تعيين آن، مهم ترين قسمت قرارداد است. برابر آيين نامه تعرفه حق الوکاله مصوب 1385، آنچه که در اين خصوص ملاک عمل خواهد بود توافقي است که بين وکيل و موکل صورت مي گيرد. به اين ترتيب، اين توافق مي تواند بيشتر، کمتر يا برابر تعرفه اي باشد که در اين آيين نامه پيش بيني شده است.
•    برابر تعرفه در دعاوي مالي، ميزان حق الوکاله در موردي که حکم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10 درصد بهاي خواسته و حداکثر تا 300هزار ريال است و در موردي که حکم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين ميشود،
•    الف) تا مبلغ 100 ميليون ريال 6 درصد از بهاي خواسته و حداکثر 6 ميليون ريال.
•    ب) نسبت به مازاد 100 ميليون ريال تا يک ميليارد ريال 4 درصد بهاي خواسته و حداکثر تا مبلغ 42 ميليون ريال.
•    ج) نسبت به مازاد يک ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3 درصد از بهاي خواسته و حداکثر تا مبلغ 162 ميليون ريال.
•    د) نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2 درصد از بهاي خواسته و حداکثر تا مبلغ 200 ميليون ريال.
چند موردي که بهتر است رعايت شود
نکته ديگري که مي توان از آن نام برد اين است که بهتر است مورد وکالت و موضوع پرونده در قرارداد وکالت ذکر و در برگه وکالت نامه اختياراتي به وکيل اعطا شود و ذکر شود که موکل راضي به اعطاي اختيارات فوق است. به عنوان مثال اگر موکل تمايلي به اخذ وجه محکوم به، توسط وکيل نداشته باشد و بخواهد شخصا آن را وصول کند، نبايد چنين اختياري براي وکيل در وکالت نامه قيد شود.
مهم ترين ويژگي يک وکيل خوب مورد اعتماد بودن وي مي باشد و اين امر مستلزم وجود صداقت، امانت و احساس مسئوليت پذيري در وکيل است،
اما صرف سالم و مورد اعتماد بودن يک وکيل کافي نيست، بلکه يک وکيل خوب قبل از هر چيز بايد بتواند يک قاضي خوب باشد با اين توضيح که اگر در محکمه وجدان خويش با بررسي اسناد و اوضاع و احوال موجود و ساير موارد، موکل خود را محق تشخيص داد، به دفاع از وي بپردازد. البته بايد توجه داشت وکيلي که از نظر اخلاقي تمام محاسن را دارا باشد اما فاقد تخصص و علم کافي باشد، نمي تواند به نحو مقتضي از حقوق موکل خود دفاع کند. بنابراين وکيلي را مي توان مورد تاييد قرارداد که هم از نظر سلامت اخلاقي مورد وثوق باشد و هم تخصص کافي در اموري که به وي سپرده مي شود را به دست آورده باشد.
چند نکته براي شروع
هر مراجعه کننده به وکيل، حين تنظيم قرارداد، بايد نکاتي را مدنظر قرار دهد. يک وکيل دادگستري، در اين باره مي گويد: نخست موضوع قرارداد و بعد از آن آدرس طرف دعواي موکل است که بايد مورد توجه قرار گيرد.
موکل بايد آدرس طرف دعوي را به وکيل اعلام و تاکيد کند که مسئوليت عواقب ناشي از شناسايي نشدن طرف شکايت را وکيل بايد به اطلاع موکل برساند بعد از اين توضيحات است که، موکل مي تواند قرارداد وکالت را امضا کند.
مورد بعدي ميزان حق الوکاله است و بايد توجه داشت که از مبلغ حق الوکاله چه مقدار آن در مرحله نخست، چه مقدار در مرحله تجديدنظر و چه مقدار در مرحله فرجام خواهي بايد پرداخت شود. همچنين بايد قيد شود که اين حق الوکاله منحصرا مربوط به دفاع از حقوق موکل، زير عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جريان رسيدگي، دعواي ديگري عليه موکل طرح يا ورود ثالث و دعواي تقابلي طرح شود چه از طرف وکيل يا طرف دعوي يا شخص ثالث دفاع از اين دعاوي يا طرح دعاوي مورد بحث، نياز به انعقاد قرارداد جديد خواهد داشت. اين را نيز بايد در نظر بگيرد که اگر وکيل طرح دعوي جديد را ضروري بداند نيز اين موضوع منجر به انعقاد قرارداد جديد مي شود، حتي اگر وکالت نامه کلي تنظيم شده باشد.
تعهدات موکل در برابر وکيل
موکل بايد هر زمان که وکيل يا دادگاه لازم بداند، اصل اسناد را در قبال گرفتن رسيد، در اختيار وکيل قرار دهد ادامه مي دهد، پرداخت تمام هزينه هاي دادگستري از قبيل:
•    هزينه دادخواست
•    هزينه اوراق
•    حق الزحمه کارشناسي
•    اياب و ذهاب
•    و غيره
به عهده موکل است. اگر موکل، اين هزينه ها را به موقع پرداخت نکند و خسارتي متوجه موکل شود، موکل شخصا مسئول اين خسارت ها خواهد بود.
نکته ديگري که بايد يه آن توجه شود اين است که در صورت پرداخت حق الوکاله و با انجام نخستين اقدام وکالتي از سوي وکيل، موکل نمي تواند با فسخ قرارداد حق الوکاله خود را طلب کند.
نتيجه دادگاه اهميتي ندارد
افرادي که اقدام به استخدام وکيل مي کنند بايد بدانند که بر اساس متن آيين نامه تعرفه حق الوکاله مصوب قوه قضائيه، تعهد وکيل تعهد به نتيجه نيست، بنابراين چنانچه موضوع وکالت، جزئاً يا کلاً، به نفع موکل خاتمه نيابد در حق الوکاله تاثيري ندارد. همچنين در صورتي که براي موکل قرار تامين صادر شود، اين قرار، منوط به توديع خساراتي است که از سوي مقام رسيدگي کننده تعيين مي شود و وکيل در ميزان و نوع اين خسارت دخالتي ندارد.
وکيل قدرت فراقانوني ندارد
هميشه موکل بايد بداند که وکيل قدرت فراقانوني مثل آشنايي با مقام ها و کادر قضايي ندارد و تنها در حدود تجربه و تخصص خود با استفاده از راه هاي قانوني مي تواند از موکل خود دفاع کند.
معرفي شهود، مطلعان و حاضر کردن آنان در دادگاه و دادسرا و تهيه وسيله اجراي قرارها و کارهاي از اين دست، به عهده موکل است.
موکل متعهد است که کارهاي اداري مربوط به خارج از دادگستري را شخصا انجام دهد،
از ديگر مواردي که موکل بايد انجام دهد اقرار به اين است که اسناد خود را به رويت کامل وکيل پايه يک دادگستري رسانده است و صحت آنها را تاييد مي کند. به گفته وي، موکل به وکيل اختياراتي تفويض مي کند که يکي از آنها اين است که در صورت لزوم براي انجام مورد وکالتي، وکيل مي تواند وکالت را به غير تفويض کند، همچنين مي تواند مورد وکالت مورد وکالت را همراه وکيل ديگري منفرداً يا متمعا انجام دهد.
تجديد نظر خواهي
موکل بايد بداند که با وجود درج اختيار تجديد نظرخواهي در وکالت نامه، انجام تجديد نظر خواهي وکيل وابسته به پرداخت هزينه ها و حق الوکاله مرحله تجديد نظر خواهي وکيل وابسته به پرداخت هزينه ها و حق الوکاله مرحله تجديد نظر و تسليم مدارک به وکيل است.
تغيير نشاني، حداکثر ظرف 48 ساعت، نشاني جديد را به صورت کتبي به وکيل خود اعلام کند. ضمن آنکه اين قرارداد در چند ماده و تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظيم شده است و يک نسخه آن در اختيار موکل قرار مي گيرد و موکل نيز اقرار مي کند که اين قرارداد را مطالعه و سپس مبادرت به امضاي آن کرده است.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب