بهترین وکیل جهت اعتراض به رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها

شاکی 1 م ب 2 ح ب 3 م ق 4 م ع با وکالت خانم الهام آریان کیان

خواسته ها 1 مطالبه خسارت تاخیر تادیه
2 مطالبه خسارت دادرسی
3 مطالبه اجرت المثل اموال
خواهان آقای  م با وکالت خانم الهام آریان کیان

خواسته ها 1 استرداد سند 2 مطالبه خسارت تاخیر تادیه 3 مطالبه خسارت 4 مطالبه خسارت دادرسی
خواهان آقای گ  با وکالت خانم الهام آریان کیان
خواندگان 1 شهرداری منطقه 6

شکایت توهین

شاکی آ ک ص با وکالت الهام آریان کیان
متهمین آ م ح . آ ا ن


خواسته مطالبه طلب
خواهان آقای ک آ با وکالت خانم الهام آریان کیان
خوانده آقای ع ج

تجدیدنظر خواهی از دادنامه اعسار
تجدید نظر خواه خانم ف آ
تجدیدنظر خواندگان آقایان 1 ف م  و 2 ک ص با وکالت خانم الهام آریان کیان

تجدید نظر خواهی وزارت اطلاعات
تجدیدنظر خوانده آقای ک با وکالت الهام آریان کیان 

اتهام صدور چک بلامحل
شکات آ م ع – آ ا س با وکالت خانم الهام آریان کیان
متهم آ س ر
اتهام صدور چک بلامحل

اتهام توهین و فحاشی و مزاحمت تلفنی و تهدید
شاکی 1 معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران
با وکالت الهام آریان کیان

دریافت دیه ، اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی
شکات 1 خانم م ف 2 آقای پ ف با وکالت خانم الهام آریان کیان
متهم صندوق تامین خسارت های بدنی
اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بر اثر تصادف رانندگی
رای دادگاه
در خصوص در خواست اولیا دم مرحوم ع با وکالت خانم الهام آریان کیان مبنی بر پرداخت دیه قاتل غیر عمدی مرحوم مورث شان از محل صندوق تامین خسارت های بدنی با توجه به محتویات پرونده با عنایت به اینکه اصل تصادف و تقصیر راننده نا شناس و متواری برای دادگاه محرز است لذا دادگاه به استناد مواد 549 و 448 از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مواد 10 و 12 قانون مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری حکم به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان در حق وراث حین الفوت مرحوم ع از محل صندوق تامین خسارتهای بدنی صادر و اعلام مینماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.

خواسته طلاق توافقی
خواهان ها
1 آقای م ر با وکالت خانم سارا نوئین اصفهانی
2 خانم ب ص با وکالت خانم الهام آریان کیان

خواسته مطالبه وجه چک
خواهان آقای س و ب با وکالت خانم الهام آریان کیان
خوانده آقای س م س
خواسته مطالبه وجه چک

خواسته مطالبه وجه چک
خواهان خانم م ز با وکالت خانم الهام آریان کیان
خوانده آقای س ع
خواسته مطالبه وجه چک
رائ دادگاه

مطالبه طلب و  تنفیذ قرارداد غیر مالی

1- تنفیذ قرارداد غیر مالی 

2-مطالبه طلب
خواهان ها

1- آقای ا گ با وکالت خانم الهام آریان کیان
2- آقای ح ح


دستور فروش ملک مشاع 

1- مطالبه خسارت دادرسی
2- دستور فروش ملک مشاع
خواهان آقای ف م با وکالت خانم الهام آریان کیان
خواندگان 1-آقای د 2- م م 3- خانم ت م

خواسته صدور حکم طلاق به درخواست زوج
خواهان آقای ن ت با وکالت خانم الهام آریان کیان

بهترین وکیل تهران 
شکایت از شهرداری ( اعتراض به رای قطعی کمیسیون ماده 77 قانون شهرداری ها)


خواسته مطالبه وجه چک
خواهان آقای س ح ب با وکالت الهام آریان کیان
خوانده آقای س م س
خواسته مطالبه وجه چک

مرجع رسیدگی شعبه 1092 دادگاه کیفری 2 تهران
شاکی : معاون محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21 تهران
متهمین: 1 ) س . ر 2 ) م .پ با وکالت خانم الهام آریان کیان
اتهام : شرب خمر

مرجع رسیدگی شعبه 1089 دادگاه کیفری 2 تهران
شاکی: نماینده محترم دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه 21
متهم : ع . ح با وکالت الهام آریان کیان
اتهام : شرب خمر

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 64 دادگاه تجديد نظر استان تهران تصميم نهايي شماره 000
خواهان اعاده دادرسي: آقاي م.ج با وکالت آقاي م.ص به نشاني...........................
خوانده اعاده دادرسي: 1- آقاي ن.ش 2- آقاي س.ر با وکالت خانم الهام آريان کيان فرزند اسمعلي به نشاني خيابان ستارخان- ضلع غربي پل تاج- پلاک 616- واحد4

دادنامه
شعبه 87 دادگاه عمومي مجتمع قضايي شهيد صدر تهران تصميم نهايي شماره000
خواهان: خانم اطمه . الف فرزند ع با وکالت خانم الهام آريان کيان  به نشاني تهران- خیابان ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4
خوانده: آقاي اداره ثبت احوال تهران
خواسته: تغيير نام

نفقه و اجرت المثل
رأی دیوان

وکیل موفق 

دادنامه
تاریخ رسیدگی: 000                     کلاسه پرونده: 000                        شماره دادنامه:000
مرجع رسیدگی: شعبه 35 دیوان عدالت اداری

وکیل ملکی  جهت شکایت از شهرداری 

دادنامه

تاریخ:000    کلاسه پرونده:000   شماره دادنامه:000 ثبت کل 000
مرجع رسیدگی: شعبه 6 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دادنامه
تاریخ: 000                      کلاسه پرونده: 000                 شماره دادنامه: 000
مرجع رسیدگی: شعبه 6 دیوان عدالت اداری

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه اول دادگاه عمومی دادگستری شهرستان اسلامشهر

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 81 دادگاه عمومی حقوقی تهران دادنامه شماره 000

وکیل کیفری در شکایت توهین و فحاشی 

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران دادنامه شماره000

دادنامه
تاریخ رسیدگی: 000 کلاسه پرونده 000
مرجع رسیدگی شعبه 1092 دادگاه کیفری 2 تهران

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 221 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مفتح تهران تصميم نهايي شماره 000

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره000

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه اول دادگاه عمومي (حقوقي) دادگستري شهرستان اسلامشهر

دادنامه
تاريخ رسيدگي: 000 پرونده: 000 شماره دادنامه:

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 147 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید محلاتی تهران تصمیم نهایی شماره 000

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 28 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران تصميم نهايي شماره000

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 27 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید مدنی تهران تصمیم نهایی شماره 000

دادنامه
پرونده های کلاسه 000 و 000 و 000 شعبه 103 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی عدالت تهران تصمیم نهایی شماره

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ....

دادنامه
خواهان: آقای الف با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی ستارخان ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4
خوانده: آقای ج به نشانی اشرفی اصفهانی

دادنامه
بنام خداوند متعال
تاریخ رسیدگی: 28/12/90
شاکی: آقای ب با وکالت خانم الهام آریان کیان ساکن تهران- ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4

دادنامه
پرونده کلاسه :  ... شعبه 14   دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران

دادنامه
پرونده کلاسه ....  شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره ...

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 1003 دادگاه کیفری دو مجتمع قضایی ولیعصر تهران (1003 جزایی سابق) تصمیم نهایی شماره

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران تصمیم نهایی شماره 000تجدیدنظر خواه: اقای ف.م با وکالت خانم الهام آریان کیان فرزند اسمعلی به نشانی تهران- خیابان ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4
تجدیدنظر خواندگان: آقایان ف.م و م.م و خانم م
تجدیدنظر خواسته: نسبت به دادنامه شماره 000 مورخه 1393/9/29 صادره از شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 14   دادگاه عمومی و حقوقی مجتمع قضائی شهید بهشتی تهران

رأي وحدت رويه شماره 474- 1394/10/29 هیأت عمومی دیوان عالی کشور

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 191 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران تصميم نهايي شماره 000

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 52 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصميم نهايي شماره000

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 50 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران تصميم نهايي شماره 000

پرونده کلاسه 000 شعبه 9 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره 000

دادنامه

پرونده کلاسه000 شعبه 276 دادگاه خانواده مجتمع قضايي خانواده 2 (ونک) تهران تصميم نهايي شماره

 

پرونده کلاسه ... شعبه 9 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران تصمیم نهایی شماره ...........

دادنامه
پرونده كلاسه 000 شعبه 147 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد محلاتي تهران تصميم نهايي شماره0

دادنامه
پرونده هاي كلاسه 000 و 111 و 222 شعبه 103 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي عدالت تهران تصميم نهايي شماره000

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 28 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد مدني تهران تصميم نهايي شماره

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 27 دادگاه عمومي قضايي شهيد مدني تهران دادنامه

دادنامه
پرونده کلاسه 000 شعبه 18 دادگاه تجديدنظر استان تهران تصميم نهايي شماره

دادنامه
پرونده كلاسه 000 شعبه 14 دادگاه عمومي حقوق مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره000

دادنامه
تاريخ:11/11/84                کلاسه پرونده :               شماره دادنامه:

دادنامه
خواهان: آقاي الف با وكالت خانم الهام آريان كيان

دادنامه
پرونده كلاسه00 شعبه 23 دادگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران تصميم نهايي شماره

دادنامه
پرونده كلاسه 000 شعبه بيست و نهم دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه شماره

دادنامه
پرونده كلاسه 000 شعبه 50 دادگاه تجديدنظر استان تهران دادنامه شماره 00

دادنامه
پرونده كلاسه 000 شعبه 124 داداگاه عمومي حقوقي مجتمع قضايي شهيد باهنر تهران تصميم نهايي شماره 000 تاريخ دادنامه: 31/5/1394

دادنامه
تاريخ رسيدگي:11/10/87   كلاسه پرونده: 000 شماره دادنامه00


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب