1. آقای ح.ر ضمیر واخواه وواخوانده  
2.  آقای ج. ر ضمیرواخواه و واخوانده با وکالت خانم ک
3. آقای ق.ب فرزند الف واخواه و واخوانده با وکالت خانم الهام آریان کیان به نشانی تهران- ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4
4. الف. س واخواه و واخوانده، با وکالت خان الهام آریان کیان به نشانی تهران- ستارخان- ضلع غربی پل تاج- پلاک 616- واحد 4
واخواسته ها:
1-اعسار از هزینه دادرسی در مرحله واخواهی
(رأی دادگاه)
درخصوص دعوی خواهان ح . ر ضمیر با وکالت الف.ک به طرفیت ق.ب به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی نظر به دادخواست تقدیمی و اینکه اظهارات شهود خواهان به صورت تعلیمیو تلقینی بوده و مضافاً اینکه اطلاعاتشان درخصوص موضوع ناقص می باشد می باشد و دلیل دیگری هم که حکایت از صحت ادعای خواهان باشد ارائه نشده است لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص ندانسته و بلادلیل تلقی و مستنداً به مدلول ماده 504 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.


کپی رایت © 2020 - الهام آریان کیان | طراحی سایت دارکوب - میزبانی هاست دارکوب